01 package interval;
02 
03 import javax.servlet.*;
04 import javax.servlet.http.*;
05 import java.io.*;
06 import java.util.*;
07 import java.sql.*;
08 
09 public class DBServlet extends HttpServlet {
10 
11       private String driver;
12       private String url;
13       private String user;
14       private String paswd;
15       private Connection con;
16 
17         public void init(ServletConfig conf)
18                   throws ServletException {
19             /* z web.xml postupne získam jednotlivé parametre
20             potrebné na pripojenie k databáze */
21             driver = conf.getInitParameter("driver");
22             url = conf.getInitParameter("url");
23             user = conf.getInitParameter("user");
24             paswd = conf.getInitParameter("paswd");
25         }
26 
27         public void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
28                                         throws ServletException, IOException {
29             try {
30                /* vytvoríme objekt databázového JDBC drivera
31                Tento driver nie je súčasťou Java API, */
32                Class.forName(driver);
33             }
34             catch (ClassNotFoundException e) {}
35             try {
36                // naplnenie objekt Connection, pripojíme sa k DB serveru.
37                con = DriverManager.getConnection(url,user,paswd);
38                /* vytvorenie objekt Statement, prostredníctvom ktorého
39                môžeme posielať SQL dotazy*/
40                Statement stm = con.createStatement();
41                // vytvorenie SQL dotazu
42                String sql = "SELECT * FROM TABLE";
43                // vytvorenie objektu ResultSet
44                ResultSet rs = stm.executeQuery(sql);
45                /* objekt rs obsahuje tabuľku údajov vrátenú metódou executeQuery(sql)
46                Tento objekt je možné v cykle prechádzať a získavať jednotlivé hodnoty.*/
47                stm.close();
48             }
49             catch (SQLException e) {}
50             finally {
51                try con.close()catch (Exception e) {}
52             }
53         }
54 }