Zadejte 6-ti místné telefonní číslo:

Převodní tabulka:
1=1 2=ABC 3=DEF
4=GHI 5=JKL 6=MNO
7=PQRS 8=TUV 9=WXYZ
  0=0