Hříchy pro šíleného korektora – psaní zkratek a značek

3. února 2005

Nedosti na tom, že nás čeština pronásleduje nesčetnými poučkami o psaní podstatných a přídavných jmen, zájmen, sloves a dalších „běžných“ výrazů. Svá pravidla má i psaní zkratek a značek – a právě s nimi se dnes trochu seznámíme.

Možná si někteří z vás vzpomenou na písničku od Ivana Mládka nazvanou Zkratky. Od chvíle, kdy toto dílko spatřilo světlo světa, už uplynul nějaký ten pátek, ale tehdejší trend používání a neustálého obohacování fondu zkratek zůstal prakticky zachován až dodnes. A není divu.

Zkratky a značky jsou jakýmsi úsporným opatřením, které šetří čas i náklady. Asi si umíte představit, jak by to vypadalo, kdyby kupříkladu slovníky, encyklopedie nebo manuály žádné zkratky nevyužívaly. Množství textu by výrazně vzrostlo, potisklo by se více papíru a spolu s tím by pochopitelně stouply i náklady na výrobu. V konečném důsledku tak můžeme říct, že zkratky šetří naše lesy i naše peněženky. Pokusme se tedy o těchto dobrodincích zjistit něco víc.

Trocha teorie

Pravidla českého pravopisu pojednávají o zkratkách, značkách a zkratkových slovech. Všechny tyto prostředky slouží ke zkracování (případně nahrazování) často používaných slov nebo slovních spojení v psaných projevech. Jsou ale mezi nimi jemné rozdíly.

Zkratky

Zkratka je ve Slovníku spisovné češtiny definována jako ustálené zkrácení slova nebo slov. Zkratky odvozené od slov psaných s velkým počátečním písmenem se taktéž píší s velkým písmenem na začátku (př. Kr. = před Kristem). Ostatní zkratky se zpravidla píší s počátečním písmenem malým.

Obvykle se zkratka tvoří tak, že se použije první písmeno slova nebo slov, případně slabika nebo i více slabik – pokud možno tak, aby zkratka končila souhláskou:

 • p. (pán)
 • s. nebo str. (stránka)
 • př. n. l. (před naším letopočtem)

V jiných případech se zkratka utvoří vypsáním souhlásek:

 • mjr. (major)
 • kpt. (kapitán)
 • mld. (miliarda)

Při zkracování složených slov se spojí počáteční písmena, respektive skupiny písmen obou částí:

 • čs. (československý)
 • jz. (jihozápadní)

Některé zkratky ustálených slovních spojení píšeme dohromady – jako by šlo o zkratku jediného slova:

 • apod. (a podobně)
 • atd. (a tak dále)
 • mj. (mimo jiné)

Za všemi výše uvedenými zkratkami se píše tečka.

Čas od času se vyskytnou i zkratky utvořené z prvního a posledního písmene daného slova. Za takovou zkratkou se tečka nepíše:

 • (paní)
 • fa (firma)
 • čce (července)

Značky

Podle Pravidel českého pravopisu se jako značek užívá jednak zkratek s ustáleným grafickým obrazem, jednak písmen z cizích abeced a zvláštních nepísmenných grafických znaků. Na rozdíl od zkratek se za značkami zásadně nepíše tečka a je také striktně stanoveno, která písmena tvořící značku budou velká a která malá.

Mezi značky řadíme například označení měrných jednotek, jako je cm (centimetr), cd (kandela) či A (ampér), značky měn (Kč, ?, €), značky matematických a hudebních pojmů, chemických prvků a podobně.

Pozn. aut.: Normou pro používání měřicích jednotek je mezinárodní soustava SI. V naší legislativě se touto problematikou zaobírá zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, a norma ČSN 01 1300 „Zákonné měřicí jednotky“.

Charakter značek mají i takzvané iniciálové zkratky, což jsou zkratky utvořené z počátečních písmen víceslovných názvů psané velkými písmeny. Tímto způsobem se zkracují například názvy států (ČR, USA, BRD), názvy institucí (OSN, OPEC), názvy různých akcí (ZOH, MFF), novin a časopisů (LN, MF) a podobně.

Zkratková slova

Zkratková slova jsou zkratky, které mají charakter slov – lze je tedy skloňovat, případně od nich odvozovat další slova. Patří sem například Čedok (Česká dopravní kancelář), Amfora (Amatérské fotbalové rarity), ale také třeba kolchoz (kolektivnoje chozjajstvo – zemědělské družstvo).

Trocha praxe

Kromě výše uvedených pravidel bych se rád zmínil ještě o dvou oblastech, v nichž se s psaním zkratek běžně setkáváme a v nichž se poměrně často dělají chyby.

Akademické a vědecko-pedagogické tituly

Oficiální zkratky akademických titulů se píší takto (pouze výběr, kompletní seznam má momentálně přes padesát položek):

 • MUDr. (doktor medicíny)
 • MVDr. (doktor veterinární medicíny)
 • Ing. (inženýr)
 • Ing. arch.
 • Mgr. (magistr)
 • Bc. (bakalář)

Označení vědeckých hodností CSc. (kandidát věd) a DrSc. (doktor věd) se uvádějí za jménem a od vlastního jména a od dalšího textu se oddělují čárkami.

 • MUDr. Jaroslav Novák, CSc., uveřejnil článek v odborném časopise.

Zkratky vědecko-pedagogických hodností profesor a docent se píší s malým písmenem (prof., doc.).

 • Primářem oddělení je prof. MUDr. Karel Hájek, DrSc.

Co se týče pořadí akademických titulů, platí, že se nejprve píše vědecko-pedagogická hodnost a potom akademický titul (doc. RNDr. Petr Dvořák). Vystudoval-li někdo dvě vysoké školy a získal na nich dva tituly, může je psát v libovolném pořadí (Mgr. Ing. Petr Dvořák i Ing. Mgr. Petr Dvořák).

Zajímavá situace nastává ve chvíli, kdy někdo vystudoval dvě vysoké školy, na nichž shodně získal například titul inženýr. Pokud se nemíní jednoho ze svých titulů jen tak vzdát a chce je používat oba, nabízí se mu česká spojka a nebo její latinský ekvivalent et, kterými může své dva tituly „propojit“. Tedy například Ing. et Ing. Petr Dvořák.

Relativně nové je označení „diplomovaný specialista“, jehož hrdými nositeli se stávají absolventi vyšších odborných škol. Odpovídající zkratka je DiS. a uvádí se vždy za jménem, od něhož se odděluje čárkou.

 • Pan Martin Pěnkava, DiS., se stal naším novým zaměstnancem.

Označení obchodních společností

Zkratky obchodních názvů, jako je akciová společnost, společnost s ručením omezením, veřejná obchodní společnost a další, se používají běžně, ale málokdy správně.

Vždy je nutné mít na paměti, že zkratky (například a. s. nebo v. o. s.) zastupují určitá slovní spojení, a proto by se s nimi mělo zacházet stejně jako s příslušnými výrazy – nezapomínat tedy na mezery a ve většině případů (konkrétně když zkratka stojí za samotným názvem) také na čárky.

 • Setkání představitelů a. s. České luhy a háje proběhlo v přátelském duchu.
 • Agentura Novák, v. o. s., oznámila ukončení činnosti.

Určitou specialitou jsou zkratky výrazu společnost s ručením omezením. O „zkratkách“ (v množném čísle) mluvím proto, že jsou celkem tři. Nejobvyklejší tvar je s. r. o., kdy je předložka „s“ jaksi eliminována – zkratka „s.“ zastupuje výraz „společnost“. Kromě toho se používají i tvary spol. s r. o. a také s. s r. o. V těchto případech je nutné myslet na to, že za předložkou „s“ se nepíše tečka, protože se nejedná o zkratku.

 • Studio Top Design, s. r. o., vyhrálo výběrové řízení.
 • Studio Top Design, spol. s r. o., vyhrálo výběrové řízení.
 • Studio Top Design, s. s r. o., vyhrálo výběrové řízení.

Nejdůležitější normou je v těchto případech tvar, který je uveden v obchodním rejstříku. Byla-li tedy společnost registrována pod názvem Top Design s.r.o., je to sice z pravopisného hlediska chybné, ale přesto je nutné tento tvar používat.

A na závěr ještě telegraficky…

 • Slovo „viz“ není zkratka, nýbrž rozkazovací tvar slovesa „vidět“ – nepíše se tedy za ním tečka.
 • Někdy jsou povoleny dva tvary zkratek (například č. p. i čp., č. j. i čj.). V takovém případě bývá lepší použít zkrácený tvar.
 • V případě značek platí, že svůj význam má i velikost písmene. Například značka h zastupuje hodinu, haléř a hekto-, pod značkou H se skrývá vodík a henry (jednotka indukčnosti).
 • Nezapomínejte na horní a dolní index (např. 10 m2, H2SO4).
 • Pokud je zkratka (končící tečkou) na konci věty, další tečka už se za ní nepíše.
 • Pokud si nejste jisti správnou podobou nějaké zkratky či značky, ověřte si ji v Pravidlech českého pravopisu nebo v příslušném normativním zdroji (zákon, technické normy a podobně).
 • Používejte zkratky tak, aby vám druzí rozuměli.

Několik bonusových odkazů

Vzhledem k tomu, že byl tento článek poněkud suchopárného ražení, rád bych se čtenářům revanšoval malou pozorností. Jedná se o odkaz na slovník zkratek (hlavně historických pojmů), sestavený především na základě díla Emila V. Kopeckého, určený čtenářům časopisu Dějiny a současnost a nazvaný Zmatek zkratek.

Kromě tohoto by vám mohly přijít vhod také odkazy na zajímavé zdroje, které se problematikou zkratek zabývají podrobněji. Na www.zkratky.cz najdete průběžně doplňovanou databázi zkratek, včetně jejich vysvětlení, a na www.pravidla.cz zase řadu užitečných informací (nejen o zkratkách), vycházejících z Pravidel českého pravopisu.

Starší komentáře ke článku

Pokud máte zájem o starší komentáře k tomuto článku, naleznete je zde.

Předchozí článek zero.cz
Štítky: Články, korektor

Mohlo by vás také zajímat

Nejnovější

6 komentářů

 1. AlPo

  Srp 25, 2010 v 11:40

  Rád bych se zeptal na něco ke knize vydané podle tohoto seriálu.
  Proč by se zkratka vs – versus měla psát s tečkou, když je tvořena úplně stejně jako zkratka ca – circa nebo fa – firma prvním a poslením písmenem slova?

  Odpovědět
 2. Dalibor Behún

  Srp 25, 2010 v 20:06

  Moc děkuji za otázku. Zkratka slova „versus“ je specifická v tom, že písmeno „s“ může teoreticky zastupovat jak písmeno uprostřed slova, tak písmeno na konci. Zápis s tečkou odpovídá následujícímu vyjádření Ústavu pro jazyk český (http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=780):

  „Některé ustálené zkratky jsou tvořeny tak, že se píšou jen souhlásky (samohlásky se vypouštějí). Tak se např. zkracují některé vojenské hodnosti: plk. = plukovník, pplk. = podplukovník, mjr. = major, kpt. = kapitán, nstrm. = nadstrážmistr (ale gen. = generál). Podobně se píšou zkratky jako např. rkp. = rukopis(ný), rtg. = rentgen, mld. = miliarda, vs. = versus.“

  Odpovědět
 3. AlPo

  Srp 26, 2010 v 13:47

  Děkuji za vysvětlení i odkaz. Sám jsem našel jiný, ale Ústav pro jazyk český považuji za autoritu, takže jsem se dozvěděl něco nového.
  :-)

  Odpovědět
 4. Anonym

  Kvě 1, 2014 v 11:53

  Dobrý den,
  který případ je správně, prosím?
  1. Jablka, hrušky apod (citace).
  2. Jablka, hrušky apod. (citace).
  ?

  Děkuji

  Odpovědět
 5. Simona Kaplová

  Čvn 18, 2014 v 11:27

  A co takhle třeba „videre licet“ jako (správná) alternativa k té, kterou uvádíte Vy, pane Behúne? Viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Latinsk%C3%A1_r%C4%8Den%C3%AD_V.
  ;-)

  Odpovědět
 6. Anonym

  Čvc 10, 2014 v 21:16

  Drobný dodatek: Obchodní zákoník připouští jako zkratku pouze chybná „s.r.o.“ a „spol. s r.o.“ přestože je to v rozporu s pravidly zkracování. Osobně bych na to v souvislosti se zkracováním upozornil.

  Odpovědět

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *