Použitie 602SQL ako nástroja na vytváranie web aplikácií

13. prosince 2002

602SQL je balík obsahujúci SQL server, nástroje na vytváranie klientských Windows aplikácií a aplikácií pre web. Má za sebou už vyše 10 ročnú históriu (predchádzajúce verzie niesli meno WinBase602). Na vytváranie web aplikácií je okrem iného k dispozícii tzv. „jazyk internet klientov“, ktorý mám v úmysle vám predstaviť.

Donedávna najčastejšie využitie 602SQL bolo v prevádzke aplikácií vytvorených v integrovanom vývojovom prostredí, spôsob ich vytvárania pripomína Delphi alebo Visual Basic. Jednoduchšie aplikácie je možné vyvíjať dokonca bez znalosti programovania, len „klikaním myšou“. Pre zložitejšie aplikácie sa používa integrovaný jazyk podobný Pascalu a ďalšie nástroje. Pomocou vývojového prostredia je možné rýchlo a efektívne vytvárať aplikácie a to rýchlejšie a jednoduchšie ako u iných konkurenčných produktov, kde obvykle SQL server slúži len ako dátový sklad a na tvorbu aplikácií je nutné použiť iný produkt. V poslednom čase 602SQL čoraz častejšie slúži aj na vývoj web aplikácií (dynamických stránok), ktoré je možné vytvárať prostredníctvom integrovaných nástrojov alebo textového editora.

Server 602SQL je k dispozícii pre Windows aj Linux (vrátane podpory pre PHP a Apache), vývojové prostredie na tvorbu aplikácií je len pre Windows. Balík sa dá stiahnuť na stránkach Software602. Server je možné registrovať zdarma, prípadné licencie pre súčasný prístup viac než jedného klienta sa dokupujú.

Internet klienti 602SQL môžu spolupracovať s webovým serverom prostredníctvom klienta CGI, FastCGI alebo ISAPI, prípadne prostredníctvom modulu (pre Apache). Web server môže byť aj inej výroby, Software602 testuje Apache, MS IIS a 602Messaging Server, môže bežať aj v inom operačnom systéme a na inom počítači.

Konfigurácia Apache pre spoluprácu s 602SQL

Ako príklad konfigurácie uvediem spoluprácu 602SQL servera a Apache 1.3 na jednom počítači s OS Windows a klienta CGI. Do konfiguračného súboru Apache httpd.conf je potrebné doplniť na zodpovedajúce miesta text (za predpokladu inštalácií do štandardne ponúkaných zložiek):

<ScriptAlias /cgi-bin/ „C:/Program Files/Apache Group/Apache/cgi-bin/“>
<Directory „C:/Program Files/Apache Group/Apache/cgi-bin“>
   AllowOverride None
   Options None
   Order allow,deny
   Allow from all
</Directory>

Pričom do adresára C:\Program Files\Apache Group\Apache\cgi-bin je nutné nakopírovať súbory internet klienta, ktoré sa nachádzajú v balíčku doplnkov ExtensionPack.

Princípy a syntax jazyka

Na objasnenie princípov jazyka si musíme vysvetliť základné pojmy. Dynamické stránky sú jedným z typov objektov 602SQL, vo vývojovom prostredí sú pomenované ako www stránky. Ich obsahom je text vo formáte jazyka HTML obohatený o špeciálne príkazy, na základe ktorých 602SQL server doplní do stránok údaje z databázy, pošle web serveru a ten ich pošle ďalej klientovi.

Dynamická stránka pozostáva z dvoch častí, z WBC konektora a HTW šablóny. Vo WBC konektore sa nachádza popis operácie s databázou (SQL príkazy alebo volania procedúr v internom jazyku). V HTW šablóne nájde 602SQL popis, ako zostaviť dynamickú stránku na základe údajov prečítaných z databázy pomocou WBC konektora. WBC konektor v rámci HTML je blok nachádzajúci sa medzi tagmi <%wbc%> a <%/wbc%>. HTW šablóna začína tagom <%begindetail%> a končí tagom <%enddetail%>. WBC konektor môže byť umiestnený hocikde v texte HTML kódu ale musí byť pred HTW šablónou, ktorá sa naň odkazuje.

Ukážme si, ako vyzerá dynamická stránka. Nasledujúci príklad zobrazí v tabuľke niekoľko stĺpcov z tabuľky „Telefon“, obsahujúcej databázu telefónnych čísel:

<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Telefóny</TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<H3>Telefóny</H3>
<%wbc%>
+ SELECT *
+ FROM Telefon
+ ORDER BY Telefon.priezvisko, Telefon.meno
<%/wbc%>
<TABLE>
<%begindetail sel_1%>
<TR>
<TD><%`priezvisko`%></TD>
<TD><%`meno`%></TD>
<TD><%`tel_cislo`%></TD>
<TD><%`miestnost`%></TD>
<TD><%`utvar`%></TD>
</TR>
<%enddetail%>
</TABLE>
</BODY>
</HTML>

Na vstup do tejto dynamickej stránky môže slúžiť súbor vstup.htm, ktorý bude obsahovať takýto text:

<HTML>
<BODY>
<A HREF=“http://localhost/cgi-bin/602cgi8.exe/pokus/telefony/vystup.htw“>vstúpte</A>
</BODY>
</HTML>

Názov databázy je pokus, názov aplikácie v databáze je Telefony, vytvorená dynamická stránka má názov vystup. Odkaz na údaje zo stĺpcov tabuľky musí byť v bloku begindetail-enddetail a jeho syntax je <%`nazov_stlpca`%>.

Ďalšou možnosťou pripojenia na 602SQL je použitie modulu pre Apache (mod_602sql8.dll). Túto knižnicu je potrebné nakopírovať z Extensionpacku do adresára C:\Program Files\Apache Group\Apache\modules a do konfiguračného súboru httpd.conf doplniť riadky:

LoadModule module_602sql8 mod_602sql8.dll
<IfModule mod_602sql8.c>
Prefix602SQL8 /602/
</IfModule>

Klient sa v tomto prípade bude volať cez odkaz http://localhost/602/pokus/telefony/vystup.htw.

PHP

Teraz trochu odbočím od témy článku. Pre spoluprácu 602SQL a web servera je možné použiť nielen jazyk internet klientov, ale aj PHP. Uvediem krátky príklad. Najprv je nutné skopírovať do adresára s PHP (C:\PHP\extensions) súbor php_602sql8.dll z ExtensionPacku a do súboru php.ini doplniť riadok extension=php_602sql8.

Potom budeme môcť vypísať údaje zo spomínanej tabuľky telefónneho zoznamu skriptom vypis.php, ktorý sa bude nachádzať napríklad v koreňovom adresári dokumentov Apache (C:\Program Files\Apache Group\Apache2\htdocs) a bude obsahovať nasledujúci text:

$conn=wb_connect(„pokus“, „telefony“, „Anonymous“, „“);
$res=wb_exec($conn, „SELECT * FROM Telefon ORDER BY Telefon.priezvisko, Telefon.meno“);
wb_result_all($res);
wb_close($conn);

Odkazovať sa na skript v PHP budeme cez adresu http://localhost/vypis.php.

Formwizard

Vytváranie dynamických stránok je možné pomocou integrovaného textového editora za predpokladu znalosti HTML jazyka a jazyka internet klientov 602SQL. Okrem toho máte možnosť použitia návrhára dynamických stránok. Okno takéhoto návrhára obsahuje v ľavej časti zoznam komponentov a v pravej časti tlačítka, pomocou ktorých je možné manipulovať s komponentmi.

Pre tých najpohodlnejších je k dispozícii FormWizard, pomocou ktorého možno vytvoriť niekoľko základných typov dynamických stránok jednoducho, iba klikaním myšou. FormWizard dokáže vytvoriť dynamickú stránku pre niekoľko najčastejšie používaných prípadov – pre vstup údajov do databázy a pre ich zobrazovanie. Jeho komfort je vysoký, nedostatkom je malé množstvo ponúkaných vzorov. Napríklad vytvorenie stránky pre zobrazenie dát pozostáva z niekoľkých málo krokov:

  • výber voľby typu šablóny
  • výber zdroja dát a jednotlivých polí tabuliek s voľbou, či sa má u stĺpcov vytvoriť „dotazové pole“
  • voľba zobrazovania – všetkých záznamov alebo zobrazovanie postupne po x-záznamoch
  • pokiaľ je v poriadku komunikácia s web serverom, vygeneruje sa stránka a FormWizard ponúkne možnosť zobraziť HTML kód pre sprístupnenie vytvorenej dynamickej stránky

Po vytvorení dynamickej stránky je možné zdrojový text ďalej upravovať. Výsledkom je HTML stránka, ktorá obsahuje požadované dáta vo forme tabuľky. Ako príklad uvádzam stránku vytvorenú vo formwizarde, ktorá zabezpečuje zobrazovanie a vyhľadávanie v telefónnom zozname.

Jazyk internet klientov je bohatší než tu spomínané fakty, jeho súčasťou je aj rozhranie pre spoluprácu s elektronickou poštou atď. Napríklad celý elektronický obchod Software602 na internete, vrátane nástrojov na generovanie licenčných čísel všetkých produktov firmy, je tiež vytvorený na báze tohto jazyka.

Pokiaľ by vás zaujímali aplikácie vytvorené v jazyku internet klientov a vhodné na jeho štúdium, stiahnite s z internetu zo stránok Software602 príklady aplikácií. Medzi nimi sa nachádza WebFórum. Je to diskusné fórum na internete s možnosťou lokálnej správy (klientský program 602SQL) aj diaľkovej správy (cez internet).

602SQL nie je v oblasti tvorby pre web tak rozšírený ako napríklad Apache+PHP+MySQL. Jeho použitie je výhodné najmä pre tých, ktorí už 602SQL server prevádzkujú vo svojich sieťach, ako rozšírenie jeho pôvodného využitia. V tom prípade máte možnosť okrem jazyka internet klientov použiť aj PHP, ktorý bol pridaný do posledných verzií pre svoju značnú obľúbenosť, čím sa ďalej rozšírili možnosti použitia 602SQL ako zdroja dát pre internetové aplikácie.

Starší komentáře ke článku

Pokud máte zájem o starší komentáře k tomuto článku, naleznete je zde.

Štítky: Články

Mohlo by vás také zajímat

Nejnovější

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *