Bombastická grafika kvalitní obsah nenahradí

15. července 2003

Celkové hodnocení webové prezentace je do jisté míry závislé na množině hodnotících atributů na straně jedné a na účelu, který má hodnocená webová prezentace splňovat, na straně druhé. A právě na otázku, jaká důležitost je přikládána různým atributům neboli vlastnostem webové prezentace při celkovém hodnocení, by měl přinést odpověď následující článek.

Základem pro popisované výsledky analýz byla primární data a analýzy z výzkumů mezi internetovou populací ČR ve věku 12 až 79 let. Výzkumy realizovala společnost STEM/MARK v rámci pravidelných internetových šetření a projektu „Analýza a průzkum, sledování trendů v oblasti veřejných informačních služeb“ zpracovaného pro Ministerstvo vnitra ČR. Období sběru dat se datuje k počátku roku 2003. Veškerá data byla dotazována internetovou technologií iQUEST, vyvinutou společnosti STEM/MARK.

Hodnotící kritéria a zaměření webových stránek

Jako hodnotící kritéria byly zvoleny následující vlastnosti webových stránek:

 • efektnost grafického ztvárnění
 • rychlost načítání i na pomalých počítačích
 • rozsah zveřejňovaných informací
 • praktická využitelnost zveřejňovaných informací
 • vzájemná propojenost s ostatními podobně zaměřenými stránkami
 • pravidelnost zveřejňovaní novinek
 • přehlednost a účelnost stránek
 • jednotnost grafické úpravy všech stránek
 • grafické ztvárnění musí jít s dobou, být moderní
 • používání internetových animací – Flash apod.

Zvolený seznam postihuje technickou realizaci webových stránek, ale také uživatelskou přítulnost stránek. Atributy nepostihují rychlost vyhledání informací, kterou by bylo nutné sledovat a srovnávat již mezi konkrétními zástupci webových stránek.

Pro ověření, zda internetoví uživatelé vnímají rozdílně různě zaměřené webové stránky, byly dotazovány čtyři základní skupiny webových stránek:

čtyři základní skupiny webových stránek

Respondenti mohli vybrat atributy, které v dané oblasti považují obecně za důležité, a následně vybrané atributy seřadit dle preferencí, které jim přikládají při celkovém hodnocení webové prezentace.

Hodnocení obecně všech webových stránek

Přiložený graf zobrazuje závislost mezi celkovou důležitostí zvoleného atributu (respondent daný atribut považoval za důležitý) a mírou důležitosti daného atributu (respondent je řadil dle svých osobních preferencí):

Důležitost charakteristik: obecně všechny www stránky (náhled)
Důležitost charakteristik: obecně všechny www stránky (plná velikost)

V grafu je charakteristické rozdělení všech atributů do třech oblastí s různou intenzitou důležitosti. V popředí uživatelských preferencí se umístily atributy převážné spojené s obsahovou strukturou webové prezentace: „Praktická využitelnost informací“, „Rozsah informací“, „Pravidelnost a kontinuita informací“. Mezi trojici nejdůležitějších atributů se také vtěsnal atribut související spíše s grafickým uspořádáním a zacílením prezentace („Přehlednost a účelnost stránek“), který považoval za důležitý celkově největší počet respondentů. V neposlední řadě sledujeme atribut ryze technický, spojený s rychlostí načítání webové prezentace. Mezi spíše průměrně důležité atributy se umístilo grafické ztvárnění a vzájemné vazby mezi podobně zaměřenými stránkami.

Výše popsané atributy tedy můžeme řadit mezi kritické a podstatné pro celkové hodnocení prezentace.

Hodnocení web stránek informačních portálů

Důležitost charakteristik: informační www portály (náhled)
Důležitost charakteristik: informační www portály (plná velikost)

Schéma důležitosti atributů při hodnocení stránek informačních portálů připomíná výše uvedené schéma obecných stránek, respondenti však kladli mírně větší důraz na atribut „přehlednosti a účelnosti“ stránek a projevila se i celkově vyšší a vyrovnanější důležitost vedoucí skupiny atributů.

Hodnocení korporátních stránek

Důležitost charakteristik: webová prezentace společností (náhled)
Důležitost charakteristik: webová prezentace společností (plná velikost)

Také schéma u korporátních stránek se velice podobá obecnému schématu, ale je již patrný větší důraz na efektní grafickou úpravu. Proto se tento atribut již skoro připojil mezi skupinu vedoucích atributů. Oproti stránkám s informačním zaměřením také sledujeme menší shodu na míru důležitosti v rámci vedoucích atributů. Z tohoto důvodu lze uplatnit větší volnost při volbě priorit, které atributy má web stránka splňovat v prvním kole tvorby, v druhém kole a tak dále.

Hodnocení stránek veřejné správy

Důležitost charakteristik: veřejná správa (náhled)
Důležitost charakteristik: veřejná správa (plná velikost)

Od stránek veřejné správy očekávají návštěvníci spíše informační hodnotu a grafická úprava se nachází mimo oblast kritické důležitosti. V popředí zájmu sledujeme také požadavek na vzájemné propojení stránek veřejných institucí. Jako mírně utopická se jeví myšlenka jednotného grafického ztvárnění všech stránek veřejných institucí, kterou uvedla nezanedbatelná třetina všech respondentů (Poznámka: Při hodnocení důležitosti v kategorii stránek veřejné správy mohli respondenti vybírat pouze z 9 atributů (bez animací – Flash apod.)

Shrnutí závěrů a doporučení

Největší důraz je kladen na informační obsah (jak z hlediska aktuálnosti, tak z hlediska relevance) a celkovou přehlednost stránek. U různě zaměřených stránek můžeme sledovat mírné změny v preferencích jednotlivých atributů. Zcela mimo zájem návštěvníků z hlediska celkového hodnocení stojí webové animace. Pro tvůrce webových projektů se obecně krystalizuje následující schéma priorit při tvorbě webového projektu:

 1. zajistit dostatečný a relevantní informační obsah nejlépe v kontinuální formě
 2. zajistit odkazy na podobně zaměřené stránky staticky či formou výměnných odkazů
 3. při grafickém návrhu upřednostňovat rychlost načítání před „bombastickým“ designem
 4. webové animace na oživení zařadit až na konec, přičemž nesmí ovlivnit rychlost a účelnost používání stránek

Související články

Starší komentáře ke článku

Pokud máte zájem o starší komentáře k tomuto článku, naleznete je zde.

Předchozí článek DASL aneb hledání pomocí WebDAV
Další článek nehe
Štítky: Články

Mohlo by vás také zajímat

Nejnovější

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *