Česká správa sociálního zabezpečení on-line

8. června 2004

Moderní prvky elektronické komunikace zavádí také Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). V činnosti má E-podatelnu, k dispozici jsou elektronické formuláře nejrůznějších dat. K letošní novince patří, že firmy budou moci posílat Evidenční listy důchodového pojištění zaměstnanců na sociálku v elektronické formě. Elektronizace klade větší nároky na zaměstnance této organizace. Profesní znalosti si proto rozšiřují pomocí e-learningového projektu s využitím synchronní (on-line) výuky v podnikovém intranetu.

Když se podíváte na web www.cssz.cz, najdete tu snahu prosadit nové trendy elektronické komunikace. Je to E-podatelna, ovšem poněkud „skrytá“. Spodivem, nemá na titulní stránce samostatný odkaz, nýbrž je k dosažení přes jiné sekce, nebo z mapy webu. Umožňuje firmám prostřednictvím elektronického podpisu vyřídit řadu rozhodujících administrativních agend. Novinkou bude v současné době připravovaná služba digitálního optického archivu pro vyplňování Evidenčních listů důchodového pojištění, platných od 1. 1. 2004. Jde o Elektronický formulář RELDP 2004, který umožní organizacím zasílat do ČSSZ data přes internet. Konečně odpadne podnikatelům a dalším živnostníkům dosavadní pracné vyťukávání údajů na kartičkách svých zaměstnanců, a to výhradně prostřednictvím psacího stroje, a následné doručování na úřad nebo posílání poštou!

Část www stránky ČSSZ s návodem pro vyplňování elektronického formuláře "Roční evidenční list důchodového pojištění".

Další novinka v elektronizaci agendy na sociálce se bude týkat nás pojištěnců. Pomocí internetu a takzvaného Elektronického individuálního konta bychom měli od roku 2006 snadno a rychle zjistit potřebné informace o dobách a výdělcích důležitých pro důchodové řízení. Aby vše spolehlivě fungovalo, musí dojít k restrukturalizaci celé informační a komunikační infrastruktury. To se neobejde bez zvýšených požadavků na pracovníky ČSSZ. Proto probíhá v této organizaci v rámci e-learningu rozsáhlé elektronické vzdělávání, které využívá také formy synchronního (on-line) studia.

Intranetová síť jako učebnou

Není to v žádném případě nadsázka, když o České správě sociálního zabezpečení řeknu, že patří k subjektům, které si včas uvědomily nutnost proškolování svých zaměstnanců. Tato instituce má v současné době v činnosti pravděpodobně největší e-learningový projekt v České republice. Vyplývá to z rozhovoru, který pro Interval.cz poskytly tisková mluvčí ČSSZ Štěpánka Mikešová a vedoucí referátu distribuovaného vzdělávání ČSSZ Nina Horová.

Hovoří se o rázném vykročení sociálky k digitalizaci, můžete to potvrdit?

To rozhodně ano! Už v roce 2001 jsme začali éru digitalizace, a to převodem na elektronická data u veškerých papírových evidenčních listů důchodového pojištění v ústředním archivu. Šlo o data pojištěnců shromažďovaná od roku 1935. Byl to podle našich informací zřejmě nejrozsáhlejší archiv nárokových podkladů ve střední Evropě. V digitalizaci ČSSZ dále pokračujeme, nyní převádíme do elektronické podoby evidenční materiály ze všech našich organizací. Zároveň pozorně sledujeme e-learningový trh v ČR a zavádíme nejnovější formy výuky v našich podmínkách. Jde o zavádění interaktivních kurzů pro další vzdělávání našich zaměstnanců na našem firemním intranetu. Troufám si říct, že ve státním sektoru jsme v této oblasti jednoznačně leaderem. S mnoha firmami a institucemi využívajícími e-learning jsme v kontaktu a věříme, že takto navázaná spolupráce se bude dále rozvíjet a oboustranně obohacovat zainteresované strany.

Jaké e-kurzy lze nyní v ČSSZ on-line, tedy přes intranet, studovat?

Všechny e-kurzy vycházejí ze specifických potřeb našeho úřadu a dále z potřeb systematického vzdělávání zaměstnanců správních úřadů. Zaměřují se na prioritní oblasti, které byly schváleny usnesením vlády ČR č. 1028 ze dne 10. 10. 2001. E-kurzy pokrývají následující oblasti: vstupní školení nových zaměstnanců ČSSZ a povinné vzdělávání pracovníků ve státní správě, odborné interní vzdělávání zaměstnanců (kurzy oblasti sociálního pojištění) a školení počítačových dovedností. Velký důraz klademe na vstupní školení pro nové zaměstnance, které zahrnuje takzvaný Vstupní kurz, jehož součástí je představení ČSSZ, pracovně právní problematika a souhrn nejvýznamnějších interních předpisů. Dále to jsou kurzy Bezpečnost práce, První pomoc a kurz Klient, který je koncipován jako teoretický základ pro prezenční nácvik dovedností při jednání s klientem. To je pro naše zaměstnance velmi důležité, neboť kvalitní služba klientovi je jednou z priorit našeho úřadu. Pak je tu velmi důležitý kurz Jak studovat v prostředí e-DV“, jedná se o manuál, jak se v prostředí systému e-learningu ČSSZ pohybovat, jak jej ovládat. Pak to jsou samozřejmě i kurzy z oblasti informačních technologií jako MS Word 2000, MS Excel 2000 a MS Outlook 2000. Následuje kurz Systém společenské péče, který je primárně určen novým zaměstnancům a poskytuje jim základní přehled o systému sociálního zabezpečení tak, aby se v něm mohli po nástupu do zaměstnání rychle zorientovat. Součástí kurzu jsou i rejstříky pojmů a sazeb, což jsou nástroje, které mohou využít zaměstnanci přímo při zpracování svých agend. Vzdělávání našich zaměstnanců obsahuje dále interní odborné kurzy jako Důchodové pojištění, Nemocenské pojištění a Pojistné na sociální zabezpečení. Máme rovněž kurzy k problematice EU, jako Minimum o EU, což je kurz pro „řadové“ zaměstnance a kurz EU – sociální zabezpečení. Nezapomněli jsme ani na lektory e-kurzů. Ti mají k dispozici kurz Příprava podkladů pro e-kurzy, který slouží pro přípravu materiálů, z nichž je následně zpracováván interní elektronický kurz. Můžeme potvrdit, že jednotlivé kurzy procházejí neustálou aktualizací, aby odpovídaly platným zákonům a vyhláškám.

Co říkají na tuto formu výuky vaši zaměstnanci, kteří školením již prošli?

V současné době studuje v elektronických kurzech přes 7 000 našich zaměstnanců včetně manažerů na všech stupních řízení. Z jejich ohlasů víme, že tato forma vzdělávání byla kladně přijata. Toto konstatování mohu podložit mimo jiné statistickým vyhodnocením dat získaných z hodnotících dotazníků, které jsou součástí výukového systému. Z celkového počtu frekventantů kurzů 87 % považuje tuto formu vzdělávání za vyhovující. Důvodem tohoto pozitivního přijetí je i to, že se snažíme, aby skladba elektronických kurzů kopírovala praktické potřeby zaměstnanců ČSSZ. Kurzy jsou pak doplněny mnohými prvky, které e-learning umožňuje, jako jsou například multimedia, která obsahují animace, audio a videosekvence, rejstříky, praktická cvičení, včetně komunikace s lektorem prostřednictvím elektronické pošty. Možná, že se v budoucnu rozhodneme zpřístupnit některé interní odborné kurzy on-line také pro veřejnost. Myšlenka je to jistě zajímavá, přemýšlíme o ní.

Není přece jen těch kurzů až příliš?

K tomu bych chtěla říci, že za podstatné považujeme využívání této formy vzdělávání pouze tam, kde je to účelné. Obecně lze říci, že v ČSSZ je pro e-learning vhodné prostředí a nechybí ani podpora vedení. V každém případě vždy zvažujeme, co je vhodné školit elektronicky a co nikoli. Budoucnost vidíme v kombinované formě studia. Tedy na studium e-kurzu navazuje u některých titulů i prezenční školení.

Vstupní stránka do systému "e-DV" pro výuku kurzů.

Systém e-DV

Elektronické vzdělávání na ČSSZ je umožněno každému zaměstnanci přímo na jeho pracovišti prostřednictvím firemní intranetové sítě a přiděleného PC. Ke všem kurzům a jeho modulům tak studující přistupuje on-line. Umožňuje to systém e-DV, který je provozován jako autonomní systém v prostředí intranetové sítě ČSSZ. Většina e-kurzů obsahuje autotesty pro ověřování znalostí. Kurzy mají rovněž vytvořeny závěrečné testy, jimiž musí příslušný absolvent kurzu úspěšně projít, aby získal požadované osvědčení. Následuje automatické vyhodnocení. Správu elektronických kurzů mají na ČSSZ na starost administrátoři systému. Sledují studijní aktivity účastníků kurzů, spravují jejich uživatelské účty, přiřazují jim jednotlivé kurzy podle plánů individuálního rozvoje zaměstnanců. Administrátoři se rovněž podílejí na tvorbě interních elektronických kurzů a implementaci novinek do jednotlivých projektů.

Uživatelské prostředí

Elektronické vzdělávání systému e-DV pracuje na platformě operačního systému Windows NT4. Jako aplikační server je použit produkt dodavatelské firmy IBM – LearningSpace, verze 4. Vzhledem k objemům dat a počtu uživatelů jsou data systému uložena v relační databázi MS SQL Server 7.0. Veškerá data jsou předávána studujícím zaměstnancům v takové podobě, v jaké přerušili nebo ukončili konkrétní elektronický kurz. Tyto informace mají k dispozici kdykoli, což umožňuje libovolný návrat k nedokončenému kurzu a jeho pokračování. Také zkušenosti ČSSZ potvrzují, že finanční náklady na jednoho uživatele elektronického vzdělávání jsou oproti prezenčnímu školení výrazně nižší. Výhodou je doslova bleskové předávání informací všem zaměstnancům a operativní aktualizace jednotlivých kurzů – například při změně právních předpisů. A co je rovněž důležité, provozovateli těchto e-kurzů odpadají náklady na pronájem školících prostor, náklady na lektora, i výdaje na cestování zaměstnanců do školicích zařízení. Vše se prostě odehrává on-line.

Nepodceňovat firemní vzdělávání!

Lze tedy říci, že jednou ze společností, která si plně uvědomila výhody distančního vzdělávání, je ČSSZ. Její příklad ukazuje, že zvyšování kvalifikace zaměstnanců už nemusí obnášet docházení na přednášky a mnohdy poslouchat nezáživný výklad. Provozovatel on-line studia přes internet takto ušetří spoustu nákladů na cestovném, nemusí tisknout nejrůznější brožury a podobně. Studující má vše lehce dosažitelné na intranetu ve své virtuální třídě prostřednictvím probíraného kurzu. Neocenitelnou předností je navíc skutečnost, že dotazy k probírané látce může student ihned konzultovat s lektorem nebo administrátorem. Některé nejasnosti ve studiu lze také probírat se spolupracovníky prostřednictvím elektronického diskusního fóra. To jsou všechno výhody, pro které se elektronické vzdělávání vyplatí firmě i jejím zaměstnancům. Jsou však u nás podniky, které takové možnosti svým pracovníkům neposkytují. Nedokáží je motivovat a udržet si jejich přízeň. Stává se tak, že vzdělanější zaměstnanci z takových firem odcházejí za lepšími podmínkami, a to nejen platovými. Firemní vzdělávání se nevyplatí podceňovat!

Starší komentáře ke článku

Pokud máte zájem o starší komentáře k tomuto článku, naleznete je zde.

Štítky: Články

Mohlo by vás také zajímat

Nejnovější

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *