Databáze a jazyk SQL

4. srpna 2000

Pojem databáze dnes není zcela jistě nikomu cizí. Lidé mají potřebu evidovat a shromažďovat informace už odpradávna. Celá dnešní moderní společnost je postavena na databázových systémech, od evidence občanů, přes zdravotnictví, hospodářství, školství, až po letectví, výzkum, nebo síť mobilních telefonů.

Následující seriál článků věnujících se SQL, vás seznámí nejen se základními pojmy z oblasti databází, ale i s konkrétními vlastnostmi a použitím jazyka SQL jako nástroje pro vytvoření databáze a manipulaci s daty. Jazyk SQL je standardním nástrojem, ze kterého většina dnes používaných databázových systémů vychází a v různé míře tyto systémy tento standard dodržují.

V prvním článku vás seznámím se základní teorií databází, která je nesmírně důležitá pro jakoukoliv další práci v oblasti databázových systémů, ať už budete pracovat jako koncový uživatel, nebo návrhář, či programátor informačního systému.

Vývoj databází

Nyní se vraťme asi o 40 let zpět. Právě v 60. letech tohoto století vzniká současný pojem databáze, entita, atribut entity a vazba mezi entitami. To jsou základní pojmy, o kterých se na úvod zmíním.

Databázi si lze představit jako soubor dat, který slouží pro popis reálného světa (např. evidence školní knihovny, sklad chemikálií, evidence studentů). Entita je prvek reálného světa (např. člověk, stroj, vyučovaný předmět, město), který je popsán svými charakteristikami (vlastnostmi). Ty se většinou považují za atribut (např. jméno, příjmení, stav, plat, hmotnost).

Dalším důležitým pojmem je vazba mezi entitami. Jednotlivé entity odpovídající prvkům z reálného světa, mají mezi sebou určitý vztah. Např. každý člověk má právě jedny osobní údaje vedené na magistrátě, na oddělení občanských průkazů. To hovoříme o vazbě typu 1:1. Dalším typem je vazba 1:N, jíž bude odpovídat např. skutečnost, že jeden člověk může vlastnit více kreditních karet (ale jedna kreditní karta může být vlastněna pouze jedním člověkem). Posledním typem vazby je M:N. Zde není žádné omezení, příkladem by mohla být situace, že student na vysoké škole si může zapsat několik různých předmětů (ale jeden předmět může být zároveň zapsán více studenty).

V této době vzniká ještě jeden pojem, a to databázový model. Ten byl zaveden zejména matematiky, jako prostředek pro popis databáze. Zpočátku se používaly modely dvojího typu: hierarchický (založen na modelování hierarchie mezi entitami se vztahy podřízenosti a nadřízenosti) a dále síťový (vychází z teorie grafů, uzly v grafu odpovídají entitám a orientované hrany definují vztahy mezi entitami). V 70. letech se uvedené databázové modely ukázaly být nedostatečné (objevily se problémy s realizací a implementací vazby M:N), a proto vznikl relační model, který se stal standardem a používá se dodnes.

Relační databáze

Podívejme se nyní blíže na relační model. Základním pojmem je relace. Relaci, aniž bych zaváděl jakékoliv matematické definice, si lze představit jako tabulku, která se skládá ze sloupců a řádků. Sloupce odpovídají jednotlivým vlastnostem (atributům) entity. Údaje v jednom řádku tabulky zobrazují aktuální stav světa. Budu mít např. tabulku ZAMĚSTNANEC, která bude popisovat entitu pracovníka ve firmě. Sloupce tabulky budou: ČÍSLO, JMÉNO, PŘÍJMENÍ, DAT_NAR, PLAT a SMLOUVA_OD. Atribut DAT_NAR značí datum narození pracovníka a SMLOUVA_OD uvádí datum, od kterého je pracovník v naší firmě zaměstnán. Představme si, že reálnému světu odpovídá následující naplnění tabulky:

ČÍSLO JMÉNO PŘÍJMENÍ DAT_NAR PLAT SMLOUVA_OD
1 jan novák 15.10.75 15000 1.1.2000
2 petr nový 1.4.78 21500 12.5.1999
3 jan nováček 6.9.65 17500 7.7.1998

Tabulka je základním stavebním kamenem pro budování celé databáze. Relace tedy odpovídá celé tabulce a prvku relace odpovídá jeden konkrétní řádek. Jeden řádek bývá často nazýván databázovým záznamem. Soubor tabulek (relací) pak tvoří celou databázi (relační schéma).

U tabulek ještě chvíli zůstaňme. Jedna tabulka nám popisuje nějakou entitu. Za sloupce v tabulce zvolíme ty atributy, které o dané entitě chceme evidovat a které nás zajímají. Nyní je nejvyšší čas říci si něco o tvorbě relačních tabulek. Tvorba „dobře navržených“ tabulek je klíčový a důležitý úkol zejména z hlediska dlouhodobého. (Pokud bychom v nějakém databázovém systému, který již nějakou dobu běží v ostrém provozu, nalezli nějakou chybu a zjistili bychom, že spočívá ve špatně navržené databázi, mělo by to katastrofální důsledky, a to nejen po finanční stránce.) Než budu pokračovat dál, vysvětlím další základní pojmy z oblasti relační databáze.

Základní pojmy

Hodnotou většinou rozumíme uživatelská data. Každý sloupec v tabulce má svůj datový typ (např. celé číslo, řetězec, datum, logická hodnota, apod).

Pro práci s databázovými tabulkami je užitečné (ne-li přímo nutné) mít alespoň jednu položku (sloupec), jejíž hodnota nám bude jednoznačně identifikovat záznam v tabulce. Pokud taková položka nebude příliš velká (např. v počtu bajtů), zvolíme ji za tzv. primární klíč. V našem příkladu tabulky ZAMĚSTNANEC lze za primární klíč zvolit položku ČÍSLO. Primární klíč má tu vlastnost, že jeho hodnota je jedinečná, tj. pro žádné dva řádky v tabulce nemůže nastat situace, že by hodnota primárního klíče byla totožná. Databázové systémy většinou umožňují definovat jako primární klíč n-tici položek, např. dvojici nebo trojici položek. V takovém případě se mohou některé položky v klíčích opakovat, ale nesmí být shodné všechny položky dvou primárních klíčů najednou.

Neméně důležitá je i funkční závislost. Funkční závislosti si lze představit jako tvrzení o reálném světě. Například plat zaměstnance závisí na tom, jakou vykonává funkci, tj. plat závisí na funkci, zapisujeme FUNKCE->PLAT. Druhým příkladem by mohla být výše jízdného, která závisí na délce vlakové trasy, tj. DÉLKA_TRASY->VÝŠE_JÍZDNÉHO. Takových příkladů z běžného života bychom našli mnoho.

Normální formy

Pojem normálních forem se používá ve spojitosti s dobře navrženými tabulkami. Správně vytvořené tabulky splňují 4 základní normální formy.

1. normální forma (1NF)

První, nejjednodušší, normální forma (značíme 1NF) říká, že všechny atributy jsou atomické, tj. dále již nedělitelné (jinými slovy, hodnotou nesmí být relace). Mějme např. tabulku ADRESA, která bude mít sloupce JMÉNO, PŘÍJMENÍ a BYDLIŠTĚ. Naplnění tabulky nechť odpovídá reálnému světu:

JMÉNO PŘÍJMENÍ BYDLIŠTĚ
jan novák Ostravská 16, Praha 16000
petr nový Svitavská 8, Brno 61400
jan nováček Na bradlech 1147, Ostrava 79002

Pokud bychom v této tabulce chtěli vypsat všechny pracovníky, jejichž PSČ je rovno určité hodnotě, dostali bychom se do potíží, neboť bychom to nemohli zjistit přímo a jednoduše. A to proto, že atribut BYDLIŠTĚ není atomický, skládá se z několika částí: ULICE, ČÍSLO, MĚSTO a PSČ. Správný návrh tabulky, který bude respektovat 1NF bude vypadat následovně:

JMÉNO PŘÍJMENÍ ULICE ČÍSLO MĚSTO PSČ
jan novák Ostravská 16 Praha 16000
petr nový Svitavská 8 Brno 61400
jan nováček Na bradlech 1147 Ostrava 79002

Obecně bychom se měli snažit, aby obsahem jedné databázové položky byla právě jedna hodnota (určitého databázového typu).

2. normální forma (2NF)

Tabulka splňuje 2NF, právě když splňuje 1NF a navíc každý atribut, který není primárním klíčem je na primárním klíči úplně závislý. To znamená, že se nesmí v řádku tabulky objevit položka, která by byla závislá jen na části primárního klíče. Z definice vyplývá, že problém 2NF se týká jenom tabulek, kde volíme za primární klíč více položek než jednu. Jinými slovy, pokud má tabulka jako primární klíč jenom jeden sloupec, pak 2NF je splněna triviálně. Nechť máme tabulku PRACOVNÍK, která bude vypadat následovně (atribut ČÍS_PRAC značí číslo pracoviště, kde daný pracovník pracuje, atribut NÁZEV_PRAC uvádí jméno daného pracoviště):

ČÍSLO JMÉNO PŘÍJMENÍ ČÍS_PRAC NÁZEV_PRAC
1 jan novák 10 studovna
2 petr nový 15 centrála
3 jan nováček 10 studovna

Jaký primární klíč zvolíme v této tabulce? Pokud zvolíme pouze ČÍSLO, je to špatně, neboť zcela určitě název pracoviště, kde zaměstnanec pracuje, není závislý na číslu pracovníka. Takže za primární klíč musíme vzít dvojici (ČÍSLO,ČIS_PRAC). Tím nám ovšem vznikl nový problém. Položky JMÉNO, PŘÍJMENÍ a NÁZEV_PRAC nejsou úplně závislé na dvojici zvoleného primární klíče. Ať tedy děláme, co děláme, nejsme schopni vybrat takový primární klíč, aby tabulka splňovala 2NF. Jak z tohoto problému ven? Obecně převedení do tabulky, která již bude splňovat 2NF, znamená rozpad na dvě a více tabulek, kde každá už bude splňovat 2NF. Takovému „rozpadu“ na více tabulek se odborně říká dekompozice relačního schématu. Správně navržené tabulky splňující 2NF budou vypadat následovně (tabulka PRACOVNÍK a PRACOVIŠTĚ):

ČÍSLO JMÉNO PŘÍJMENÍ ČIS_PRAC
1 jan novák 10
2 petr nový 15
3 jan nováček 10

ČÍSLO NÁZEV
10 studovna
15 centrála

Dále si všimněte, že pokud tabulka nesplňuje 2NF, dochází často k redundanci. Konkrétně v původní tabulce informace, že pracoviště číslo 10 se jmenuje „studovna“, byla obsažena celkem dvakrát. Redundance je jev, který obvykle nesplnění 2NF doprovází. O tom, že redundance je nežadoucí, netřeba pochybovat. Zkuste si rozmyslet, jak byste postupovali v obou příkladech, kdyby ve vaší společnosti došlo ke změně názvu pracoviště číslo 10 ze „studovna“ na „klubovna“.

3. normální forma (3NF)

Relační tabulky splňují třetí normální formu (3NF), jestliže splňují 2NF a žádný atribut, který není primárním klíčem, není tranzitivně závislý na žádném klíči. Nejlépe to opět vysvětlí následující příklad. Mějme tabulku PLATY, která bude vypadat takto:

ČÍSLO JMÉNO PŘÍJMENÍ FUNKCE PLAT
1 jan novák technik 15000
2 petr nový vedoucí 21500
3 jan nováček správce 17500

Pomineme zatím fakt, že tato tabulka nesplňuje ani 2NF, což je základní předpoklad pro 3NF. Chci zde jen vysvětlit pojem tranzitivní závislost. Nebudeme přemýšlet, co je primární klíč, na první pohled vidíme, že konkrétně atributy JMÉNO, PŘÍJMENÍ a FUNKCE závisí na atributu ČÍSLO (ten by nejspíš byl primárním klíčem). Dále můžeme vidět, že atribut PLAT zřejmě je funkčně závislý na atributu FUNKCE a pokud vememe v úvahu, že ČÍSLO->FUNKCE a FUNKCE->PLAT, dostaneme díky jevu nazývanému tranzitivita, že ČÍSLO->PLAT. Postup, jak dostat tabulky do 3NF, je podobný jako v případě 2NF, tj. opět provedeme dekompozici (tabulka FUNKCE a PLATY):

ČÍSLO JMÉNO PŘÍJMENÍ FUNKCE
1 jan novák technik
2 petr nový vedoucí
3 jan nováček správce

FUNKCE PLAT
technik 21500
vedoucí 17500
správce 15000

Z hlediska základních tří normálních forem, jsou tyto dvě tabulky již v pořádku. Z praktického hlediska je vhodnější použít nějaký číselník funkcí, abychom splnili podmínku, že primární klíč v tabulkách má být co nejkratší délky. Nejlepší zápis je tedy následující:

ČÍSLO JMÉNO PŘÍJMENÍ CIS_FUN
1 jan novák 121
2 petr nový 156
3 jan nováček 127

ČÍSLO FUNKCE PLAT
121 technik 21500
156 vedoucí 17500
127 správce 15000

Boyce-Coddova normální forma

Poslední prakticky užívanou formou je tzv. Boyce-Coddova normální forma (BCNF). Tabulka splňuje BCNF, právě když pro dvě množiny atributů A a B platí: A->B a současně B není podmnožinou A, pak množina A obsahuje primární klíč tabulky. Tato forma zjednodušuje práci s tabulkami, ve většině případů, pokud dobře postupujeme při tvorbě tabulek, aby splňovaly postupně 1NF, 2NF a 3NF, forma BCNF je splněna.

Jazyk SQL

Po delším úvodu, který ale považuji za velmi důležitý pro pochopení základních principů a pojmů ze světa databází a který vám poskytuje návod, jak správně navrhnout databázové tabulky, se konečně dostávám k jazyku SQL.

Historie jazyka SQL spadá do 70. a 80. let. První standard byl přijat v roce 1986 (označován jako SQL86). Časem se však projevily některé nedostatky. Opravená verze je z roku 1992 a je označována jako SQL92. Ten je v oblasti relačních databází standardem dodnes. Zkratka SQL značí Structured Query Language. Jazyk v sobě zahrnuje nástroje pro tvorbu databází (tabulek) a dále nástroje na manipulaci s daty (vkládání dat, aktualizace, mazání a vyhledávání informací).

SQL patří mezi tzv. deklarativní programovací jazyky, což v praxi znamená, že kód jazyka SQL nepíšeme v žádném samostatném programu (jako by tomu bylo např. u jazyka C nebo Pascal), ale vkládáme jej do jiného programovacího jazyka, který je již procedurální. Se samotným jazykem SQL můžeme pracovat pouze v případě, že se terminálem připojíme na SQL server a na příkazový řádek bychom zadávali přímo příkazy jazyka SQL.

Jak už jsem se zmínil, SQL se skládá z několika částí. Některé části jsou určeny pro administrátory a návrháře databázových systémů, jiné pak pro koncové uživatele a programátory. První částí jazyka SQL je jazyk DDLData Definition Language. Jedná se o jazyk pro vytváření databázových schémat a katalogů. Způsob ukládání tabulek definuje jazyk SDLStorage Definition Language. Třetí částí pro návrháře a správce je jazyk VDLView Definition Language, určující vytváření pohledů (pohled si lze představit jako virtuální tabulku složenou z různých jiných tabulek). Poslední částí, kterou se budu převážně zabývat, je jazyk DMLData Manipulation Language, který obsahuje základní příkazy INSERT, UPDATE, DELETE a nejpoužívanější příkaz SELECT. S jazykem DML pracují nejvíce koncoví uživatelé a programátoři databázových aplikací.

Starší komentáře ke článku

Pokud máte zájem o starší komentáře k tomuto článku, naleznete je zde.

Mohlo by vás také zajímat

Nejnovější

16 komentářů

 1. Miranu

  Srp 21, 2009 v 11:15

  Prosil bych o postup jak se přihlásit k nějakému serveru, nebo jak dělat na servru 2000, popř. 2008 (MS – MYSQL sever 2000, 2008) abych se mohl učit přímo na něm a né jen koukáním sem…
  Jsem v tomto začátečník, avšak access ovládám na průměrné až ecpertní úrovni.
  Díky mooc

  Odpovědět
 2. aattto

  Kvě 4, 2010 v 15:01

  trapnýýýýýýýýýýý toje husty a mise topak musíme učit

  Odpovědět
 3. pecka

  Kvě 8, 2010 v 14:26

  tak nevim jestli autor opisoval ze skript VUT a nebo naopak jesltli nekdo z VUT opsal do skript tento clanek…

  Odpovědět
 4. Miroslav Kucera

  Kvě 8, 2010 v 15:11

  No, vzhledem k tomu, ze clanek je stary uz deset let, asi to jen stezi zjistime :-)

  Odpovědět
 5. majkl

  Čvn 9, 2010 v 13:51

  Sice stare, ale porad dobre!

  Odpovědět
 6. Anna

  Srp 29, 2010 v 21:41

  Pěkně srozumitelně napsáno, díky! Ne všechny články o SQL počítaj i s úplnými laiky…

  Odpovědět
 7. Ondra

  Zář 13, 2010 v 13:03

  Vyborny clanek… jasne a srozumitelne napsany.

  Odpovědět
 8. Anonym

  Lis 5, 2010 v 11:10

  to myslíte vážně???

  Odpovědět
 9. Petr Vystyd

  Úno 22, 2011 v 11:26

  Velice prinosne!

  Odpovědět
 10. Jirka

  Úno 25, 2011 v 14:06

  Souhlasím s Annou-viz její komentář z 29.8.2010.

  Odpovědět
 11. Asitaka

  Bře 18, 2011 v 18:27

  Velmi srozumitelné a přehledné skvělé pro začínající programátory.

  Odpovědět
 12. Anonym

  Led 7, 2012 v 16:53

  Autor komentáře: pecka

  Datum vložení: 08. Květen 2010, 14:26:38

  tak nevim jestli autor opisoval ze skript VUT a nebo naopak jesltli nekdo z VUT opsal do skript tento clanek…

  myslím že autor skript a autor článku je jedna a ta samá osoba.

  Odpovědět
 13. Nabuu

  Led 15, 2012 v 18:43

  Diky hlavne za ty NF. Na škole jsem to nějak nepochytil..

  Odpovědět
 14. Killi

  Bře 19, 2012 v 11:27

  Picovina

  Odpovědět
 15. Anonym

  Úno 14, 2014 v 0:45

  Kurva, může někdo napsat postup, jak, nebo kde se to můžu začít učit a vyzkoušet si to?

  Odpovědět
 16. Kulíšek

  Led 3, 2016 v 17:49

  Super článek, kdyby se to takhle vykládalo i ve školách tak nemusím trávit u učiva dvojnásobek času

  Odpovědět

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *