Hříchy pro šíleného korektora – člověk versus psaní číslovek

3. března 2005

Používání číslovek se nelze vyhnout snad v žádné oblasti lidské činnosti. Začíná to už ve chvíli, kdy coby prvňáčci s vyplazeným jazykem upachtěně obkreslujeme do písanky své první dvojky a trojky, a pokračuje to až do dospělosti, kdy vyplňujeme údaje do nejrůznějších formulářů, životopisů a faktur a tvoříme texty všeho druhu. Přesto není snadné vyvarovat se při psaní číslovek některých chyb. Na ty nejčastější bych rád poukázal v tomto článku.

Správné používání číslovek považuji za jednu z věcí, které si člověk jen těžko osvojí bez znalosti určitých pravidel. Výrazně k tomu přispívá skutečnost, že jak v médiích, tak v různých propagačních materiálech a podobně se s číslovkami nezachází úplně „košer“ – k těm nejčastějším prohřeškům patří nesprávné skloňování (speciálně žonglování s číslovkami dvě, obě), zaměňování číslovek základních a řadových nebo absence mezer tam, kde by absentovat neměly. Pokud bychom se tedy stoprocentně spoléhali na to, co „okoukáme“, s pravděpodobností hraničící s jistotou bychom se chybám v číslovkách vyhnout nedokázali.

Druhy číslovek

Číslovky můžeme rozdělit podle tří kritérií. Jako první se zřejmě nabízí dělení na číslovky vyjádřené číslicemi a číslovky vyjádřené slovy. Dále můžeme provést kategorizaci na číslovky určité (pět, sedmkrát, devatero) a neurčité (mnoho, tolik, několik). Podle významu poté rozlišujeme číslovky základní, řadové, druhové a násobné.

 • číslovky základní – označují množství, počet (ptáme se na ně otázkou kolik?) – jeden, dva, 15, 100, mnoho
 • číslovky řadové – označují pořadí (ptáme se na ně otázkou kolikátý?) – první, druhý, 15., 100., několikátý
 • číslovky druhové – označují počet nebo množství druhů (ptáme se na ně otázkou kolikerý?) – dvoje, troje, čtverý, devatero, několikerý
 • číslovky násobné – vyjadřují, kolikrát se nějaká věc či jev vyskytuje, kolikrát se něco znásobilo (ptáme se na ně otázkou kolikanásobý?, kolikrát?) – dvakrát, 3krát, dvojnásobný, několikanásobný

V této souvislosti bych se rád zmínil o poměrně časté chybě, která spočívá v záměně číslovek základních a řadových. Za řadovými číslovkami vyjádřenými číslicí se totiž píše tečka (1., 2., 15.), za číslovkami základními nikoli.

 • Na 25. straně ve 4. odstavci najdete další informace. (číslovky řadové – „dvacátá pátá strana“, „čtvrtý odstavec“)
 • Další informace najdete na straně 25 v odstavci 4. (číslovky základní – „strana dvacet pět“, „odstavec čtyři“)

Správný formát číslovek

Patálie s mezerami

Je nutné mít na paměti, že číslovky – bez ohledu na to, zda jsou vyjádřené slovy nebo číslicemi – jsou samostatná slova, a je tedy nutné oddělovat je od ostatních slov či značek mezerou. Často se ale stává, že číslice netvoří číslovku, ale je součástí přídavného jména (například 4metrový, 6procentní a podobně). V takových případech se za číslovkou pochopitelně mezera nepíše.

 • Nezaměstnanost vzrostla o 0,1 %. (číslovka základní)
 • Míra nezaměstnanosti se přehoupla přes 10% hranici. (přídavné jméno – „desetiprocentní“)
 • Odjel na 14denní dovolenou. (přídavné jméno)
 • Bude teď 14 dní pryč. (číslovka základní)

Při psaní matematických vyjádření rozdělujeme číselné údaje do skupin po třech číslicích, a to na obě strany od desetinné čárky. Před desetinnou čárkou ani po ní mezeru nevkládáme. (Píšeme tedy například 8 544 262,131 125 4.) Mezerou bychom měli oddělovat i symboly pro sčítání, násobení a další početní úkony (například 12 + 15; 3 x 8).

Dokonce i číslovkové výrazy, které klasickým způsobem (tedy číslicemi) zapíšeme bez problémů, nám dokážou pěkně zkomplikovat život ve chvíli, kdy je máme rozepsat slovy. Ačkoli na složenkách a podobných formulářích se z praktických důvodů píše celý číselný údaj dohromady (například tisícdvěstěpadesátosm), v běžných textech píšeme jednotlivé číslovky zvlášť (tedy například dvacet tři tisíc pět set osmdesát dva).

Datum

Také při psaní data se často zapomíná na mezery. Není proto nijak neobvyklé setkat se s „úsporným“ formátem 24.2.2005, případně 24.února 2005. Znovu ale připomínám, že číslovky jsou samostatná slova, takže i datum by se mělo psát s mezerami (24. 2. 2005, 24. února 2005). Jinak je tomu u zkráceného formátu psaného s lomítkem, kde se vynechávají nejen mezery, ale i tečky (24/2, 24/II, případně mezinárodní formát 05/02/24).

Čas

Při psaní časových údajů se někdy necháme ovlivnit angličtinou, která mezi hodiny a minuty klade dvojtečku (například 11:45 a.m.). V češtině se ale mezi hodinami a minutami namísto dvojtečky používá obyčejná tečka, přičemž dvojtečka se klade až mezi minuty a sekundy. A aby to nebylo až tak jednoduché, mezi sekundy a jejich zlomky píšeme desetinou čárku (která je ale logická, protože se jedná o desítkovou soustavu). V praxi to tedy vypadá takto:

 • Pořad začíná v 18.30.
 • Astronomické jaro začíná v 18:30:45. (18 hodin, 30 minut, 45 sekund)
 • Vyhrál závod v rekordním čase 5:42,03. (5 minut, 42 sekund a 3 setiny)

Všimněte si rozdílu mezi prvním a druhým příkladem. V prvním případě zapisujeme pouze hodiny a minuty a píšeme mezi ně tečku, v druhém případě zapisujeme hodiny, minuty i sekundy a píšeme mezi ně dvojtečku. Tečka a dvojtečka se v jednom zápise nekombinují, nikdy tedy nepíšeme 18.30:45.

Výše uvedené varianty odpovídají typografickým zvyklostem v českém jazyce, můžete se však setkat i s normou ČSN 01 6910 z roku 1997, která považuje za správný pouze zápis s dvojtečkou, tedy výhradně 18:30 a 18:30:45.

Pozn. red.: Od devadesátých let nejsou ČSN (až na výjimky) právně vynutitelné a jejich dodržování závisí na vlastním uvážení. ČSN 01 6910 pochází z poloviny osmdesátých let a v aktuální verzi z roku 2002, jejíž platnost končí v roce 2007, je považována za beznadějně zastaralou. Většina odborníků proto upřednostňuje takzvaný typografický úzus.

Finance

Vzhledem k tomu, že se česká koruna dělí na sto haléřů, jedná se při uvádění peněžních částek o standardní zápis s desetinnou čárkou. Můžeme tedy psát 18,50 Kč nebo Kč 18,50. Jedná-li se o částku bez haléřů, můžeme ji zapsat jako 18 Kč, případně Kč 18,-. „Kombinovaný“ způsob (18,- Kč), který se často používá v účetnictví, je pro běžné slohové útvary nevhodný.

Skloňování číslovek

Dva, oba

Skloňování těchto číslovek je poměrně specifické – snad proto se v něm někdy dělají chyby, a to nejen v projevech mluvených, ale i v projevech psaných. Mnohdy se setkáváme s „lidovými“ tvary dvouma, dvouch (se dvouma lidma, o dvouch studentech) a možná ještě častěji s „hyperkorektním“ tvarem dvěmi (se dvěmi slečnami). Spisovné tvary jsou tyto:

 • 1. a 4. pád – dva/oba, dvě/obě
 • 2. a 6. pád – dvou/obou
 • 3. a 7. pád – dvěma/oběma

Tři, čtyři

Pro číslovky tři a čtyři jsou ve 2. pádě povoleny dva tvary – tří/čtyř i třech/čtyřech. Tvar třech/čtyřech se ale spíše hodí pro mluvené projevy než projevy psané. V 7. pádě se standardně používají tvary třemi/čtyřmi. V určitých případech se ale používá i tvar třema/čtyřma – konkrétně tehdy, když tvar počítaného předmětu taktéž končí na -ma.

 • Povíme si to mezi čtyřma očima.
 • Stál tam společně se čtyřmi kamarády.

Složitější číslovkové výrazy

Při skloňování složitějších výrazů máme v zásadě dvě možnosti. Buď se pokusíme vyskloňovat všechny členy složeného výrazu, nebo vyskloňujeme pouze počítaný předmět a část číslovkového výrazu (například desítky a jednotky). První možnost je náročnější (zvláště v mluveném projevu), ale na mě osobně působí „kultivovanějším“ dojmem.

 • Řeč je o 1 356 247 lidech. – Řeč je o milionu třech stech padesáti šesti tisících dvou stech čtyřiceti sedmi lidech.
 • Řeč je o 1 356 247 lidech. – Řeč je o milion tři sta padesát šest tisíc dvě stě čtyřiceti sedmi lidech.

Číslice se neskloňují

Pokud se číslovky nevyjadřují slovy, ale číslicemi, má řada lidí tendenci naznačovat tvar dané číslovky tím, že za číslici ještě doplní jakousi koncovku (například 9-ti násobné zvětšení, od 25ti metrů). Číslice se ale neskloňují, podobně jako například značky a většina zkratek. Málokoho by například napadlo napsat v ČRce nebo po 30 km-ech. Správný tvar číslovky totiž vyplývá z kontextu. Píšeme tedy:

 • Obrázek uveřejňujeme v 9násobném zvětšení.
 • Plnoletým se člověk stává v 18 letech.

Pět set jeden bod, nebo pět set jedna bodů?

Donedávna (respektive do sedmdesátých let minulého století) se striktně vyžadovalo, aby se tvar počítaného předmětu i přísudek řídily posledním členem číslovkových výrazů. Tehdejší skokan na lyžích tedy skočil sto jeden metr, dostal za to sto devadesát tři body a pět tisíc čtyři sta jeden platící divák nadšeně aplaudoval.

Postupem času se ale čím dál zřetelněji ukazovalo, že stávající kodifikace plodí velmi nepřirozené vazby, a proto se i ve výrazech končících číslovkami jeden, dva, tři a čtyři začala připouštět varianta s 2. pádem množného čísla. Skokan na lyžích tedy začal skákat sto jedna metrů, dostával za to sto devadesát tři bodů a pět tisíc čtyři sta jedna platících diváků mu aplaudovalo. Tato varianta již v současné době převládá.

Odkazy z mých „Oblíbených“

Přehled HTML entit z dílny Dušana Janovského – aneb jak dostat na web nejen číslice v různých tvarech, ale především všelijaké značky a symboly. Uvádím tento odkaz, ačkoli nepochybuji o tom, že drtivá většina tvůrců webu o nějakém podobném přehledu ví…

Pravidla tvorby římských čísel od Jiřího Bureše – o tom, proč se „95“ nepíše jako „VC“, a o spoustě dalších zajímavých věcí.

Starší komentáře ke článku

Pokud máte zájem o starší komentáře k tomuto článku, naleznete je zde.

Předchozí článek JDO - datové typy a kolekce
Další článek expresfoto.cz
Štítky: Články, korektor

Mohlo by vás také zajímat

Nejnovější

42 komentářů

 1. Kateřina

  Říj 12, 2009 v 19:10

  Super stránka!!!!

  Odpovědět
 2. bejaa

  Říj 29, 2009 v 14:11

  prosím o radu: nejsem si jistá…mám napsat čtyřiceti čtyř letá nebo čtyřicetičtyřletá?:-) díky

  Odpovědět
 3. JB

  Pro 25, 2009 v 18:08

  Na složenkách se nepíše „tisícdvěstěpadesátosm“, ale „jedentisícdvěstěpadesátosm“.

  Odpovědět
 4. Dan

  Pro 26, 2009 v 1:02

  Pouze glosa: Vážený pane Behúne, Vaše články jsou skvělé. (A tolik potřebné.)

  Odpovědět
 5. Josef

  Led 8, 2010 v 15:20

  K psaní hodin: bohužel, i v novele ČSN 01 6910 jsou hodiny od minut odděleny dvojtečkou, tedy 12:25 h.

  Odpovědět
 6. Jarda

  Led 26, 2010 v 16:01

  Často píši technické texty, zajímalo by mě jak lze česky napsat anglický výraz „ith element“. Můj překlad by zněl „i-tý prvek“, ale moc se mi to nelíbí.

  Odpovědět
 7. Anonym

  Bře 12, 2010 v 13:22

  Mužete mi prosim poradit,jak spravně slovy napsat 1.000Kč?Uřednice mi tvrdí,že jednostotisic korun,já si myslím,že jedentisíckorun.Jedná se částku psanou v kupní smlouvě při koupi pozemku. Děkuji za rychlou a správnou odpověd…..MARKÉTA

  Odpovědět
 8. lukeso

  Bře 12, 2010 v 13:50

  Podle me urednice nema pravdu, protoze „jednostotisic“ je 100 tisic Kc (overeno u kolegu, kteri to chapou stejne:-)

  Ale ono je jedno, jak to napisete, dulezite je, aby o tom nevznikly pochyby a to „jedentisíckorun“ naprosto splnuje.

  Odpovědět
 9. Anonym

  Bře 12, 2010 v 14:18

  Děkuji za podporu mého názoru,jde o to,že se to bude zapisovat na Katastr.nemovitostí,při převodu pozemku/malé zahrádky/..MARKÉTA

  Odpovědět
 10. Marco

  Bře 12, 2010 v 19:45

  Jen jsem se chtěl zeptat, zda je regulérní tvar „od 7mi hodin“. Podle mne nikoliv…

  Odpovědět
  • Lucie

   Led 16, 2020 v 11:24

   Není, správně je „od 7 hodin“.

   Odpovědět
 11. Vacířová

  Bře 22, 2010 v 8:36

  Skvělé, děkuji moc!!! Prosím o radu: již jsem se v pravidlech setkala i s možností psát 1234 (bez mezery). Je to správné?

  Odpovědět
 12. Dalibor Behún

  Bře 22, 2010 v 17:42

  Paní Vacířová, je to skutečně tak. Na stránkách jazykové poradny (ale i v jiných zdrojích) je uvedeno, že v textech publicistických a beletristických není nutné psát čtyřmístná čísla s mezerou.

  Odpovědět
 13. Akurátník Petr Svobodný

  Čvc 29, 2010 v 12:01

  Vážený pane Behúne,
  Váš článek je po obsahové stránce skvělý a současně přehledný, proto působí úsměvně, že Vy sám jste se dopustil jedné gramatické chyby (ve slově desetinou) a několika typografických chyb (místo symbolu krát obligátní iks; místo pomlčky obligátní spojovník; velmi nevhodně zlámaný text, následkem čehož se na koncích řádek vyskytují spojky či předložky a mezery mezi slovy jsou nestejnoměrné, což je přípustné pouze u novinové sazby, kdy je textový sloupek velmi úzký). Dále jsem si všiml, že na jednom místě za tečkou na konci věty následuje věta v závorce. V případě tvrzení, že můžeme psát ´18,50 Kč´, se sám za sebe domnívám, že to není vhodné, protože, jak sám uvádíte, česká koruna se dělí na haléře, a tedy ta padesátka za desetinnou čárkou není půl koruny, nýbrž 50 haléřů. Jde však jen o můj pohled na problém. Nakonec ještě zmíním použití slova košer, které se vztahuje k judaismu, takže jeho přítomnost tak docela nechápu. Kdyby se jednalo o gastronomii, tak ještě budiž. Vy jste ho dal alespoň do jakýchsi závorek. Děkuji za pozornost.

  Odpovědět
 14. Miroslav Kučera

  Čvc 29, 2010 v 12:20

  Dobry den, reaguji na toto:

  „místo symbolu krát obligátní iks; místo pomlčky obligátní spojovník; velmi nevhodně zlámaný text, následkem čehož se na koncích řádek vyskytují spojky či předložky a mezery mezi slovy jsou nestejnoměrné“

  Vsechny tyto zminene veci nejsou problemem autora, ale weboveho prostredi jako takoveho. A zde jsme na webu, nikoliv v klasicke typografii. Text pro webové stranky se nepublikuje v DTP editoru. Ano, existuji jiste cesty, jak tyto neduhy vymytit, napriklad pro krat pouzit entitu „& times;“, pouzivat klavesovou zkratu alt + 0150 pro pomlcku, mezeru pred spojkami a predlozkami nahrazovat za tvrdou mezeru atd., ale tohle vsechno se musi delat zdlouhave rucne, vetsinou autor textu je ten, kdo text i publikuje, a tak se neni proste cemu divit, ze to prakticky na webu nikdo nedela (cest vyjimkam) a muj nazor je, ze to proste je vseobecne na webu tolerovano.

  Odpovědět
 15. Petr Svobodný

  Srp 2, 2010 v 10:28

  Milý Mirku,
  zmíněné neduhy běžně ignoruji u drtivé většiny textů, ale u článku, který má občany DLOUHODOBĚ (min. v řádu let) poučit, kterak správně typograficky zapisovat číslovky (či cokoliv jiného), mi připadá přítomnost neduhů prostě a jednoduše komická (text do bloku, špatné uvozovky apod., viz výše). Je mi líto, že pro mnoho povolaných (leč zjevně nevyvolených) představuje dodržování typogr. pravidel (byť při technicky náročnějším psaní pro web) natolik vyčerpávající dřinu, že se raději vzájemně tolerují při jejich porušování, ale to je obecně problém u mnoha činností člověka. Copak Vám samotná sazba daného textu připadá jako brnkačka?

  Odpovědět
 16. Miroslav Kučera

  Srp 2, 2010 v 14:22

  Zeptam se vas na jednu vec. Proc jste vy sam ve dvou vasich prispevcich v teto diskusi neosetril, aby řádky nekončily jednopísmennými předložkami „v“, „u“, „a“? To je prece typicka typograficka chyba. Proc nam vytykate, ze to neosetrujeme, kdyz vy delate uplne totez?

  Odpovědět
 17. Damian

  Srp 3, 2010 v 9:55

  – Skvělý článek, moc mi pomohl!
  – Snad bych jen doplnil, že číslovky lze psát buď s mezerou (1 234, 50) nebo s tečkou (1.234,50). Kdo neumí pevné mezery, může si tím pomoci např. ve Wordu, který i ve vezi 2003 odtrhává tisícovou jedničku od textu v případě, že v čísle následuje desetinná čárka (viz příklad).
  – Je to také častá chyba v reklamních letácích, kde částky uvádějí dle anglosaské gramatiky, tedy s desetinnou tečkou a tisícovky oddělují čárkami (1,234.50).
  – Obdobně dochází k chybám překladu, kdy si mnozí lidé neuvědomují, že billion je jen miliarda. Taky, pokud vím, u nás se píše bilion s jedním „l“ a nikoliv s dvěma.

  Mám ale dvě otázky:
  1) Mohu napsat bilión nebo jen bilion?
  2) Jak napíšu pátá dvacet dva? Jedná se mi o pořadí tramvajového vlaku na lince 22. U dopravního podniku je zaveden zlomek 22/5, ale domnívám se, že správněji by mělo být 5./22 jinak mi to nedává logický smysl. U datumu zmiňujete, že ve zlomku se tečka nepíše, ale toto není zlomek v matematickém smyslu. Od vedoucího mi bylo řečeno, že se jedná o nařízení dle oběžníku a ten je pro mne závazný (oproti gramatice).

  Odpovědět
 18. Petr Svobodný

  Srp 3, 2010 v 12:53

  Milý Mirku,
  pokud něco takového vidíte, jak tvrdíte, bude to tím, že jsem si zalamování textu nehlídal a nezajímá mne, neboť jde o pouhý komentář, nikoliv vzdělávací článek o typografii. Kromě toho nejsem ošetřovatel či lékař. Těší mě však, jestli jste nenašel jiné chyby, to já v těch Vašich příspěvcích několik (opět nesprávné uvozovky; diakritika ano, nebo ne?). No nic. Myslím, že jsem zašel příliš daleko, když jsem se rozhodl kritizovat něčí práci veřejně (prakticky však anonymně), nikoliv jen v soukromí. Vzhledem k dojmu, že začínáte kopat a já bych nerad, aby naše výměna postojů sklouzla k trapnostem, dávám raději couvačku a přeji Vám i redakci, ať se dál dílo daří. Shalom.

  Odpovědět
 19. Miroslav Kučera

  Srp 3, 2010 v 13:35

  Zdravim, ano, jde sice o pouhy komentar, ale i tak je verejny a je potreba dodrzovat typograficka pravidla. Nebo ne? A kdyz nemusite dodrzovat typograficka pravidla v komentari, musite je dodrzovat na osobnim webblogu? (Coz je v podstate soupis jen osobnich komentaru?) Nebo u jinych clanku na webu, treba zde na interval.cz? (Coz je ale totez, co predchozi pripady – publikovani na neceho webu). I kdyz vasi reakci v zasade vitam, nerad bych vytykal jinemu neco, co sam nedodrzuji.

  Odpovědět
 20. Dalibor Behún

  Srp 4, 2010 v 19:43

  Damiane, moc díky za komentář i otázky. Bilion lze psát s dlouhým i krátkým „o“. Pokud jde o druhou otázku, přiznám se, že s podobným jazykovým jevem jsem se ještě nesetkal, a protože celé problematice ani po věcné stránce příliš nerozumím, raději bych nechtěl dávat konkrétní doporučení. Možná by Vám mohla pomoci jazyková poradna ÚJČ AV ČR (poradna@ujc.cas.cz).

  Odpovědět
 21. Anonym

  Bře 7, 2011 v 10:04

  V jakém druhu číslovky se ptáme KOLIKATE????????????
  Prosím POMOC

  Odpovědět
 22. Dalibor Behún

  Bře 7, 2011 v 17:34

  Doufám, že jsem Váš dotaz správně pochopil – pokud ano, jednalo by se o číslovky řadové ;-)

  Odpovědět
 23. mr.dan

  Srp 19, 2011 v 16:39

  nejnezdevetsetdevetadevadesatinasobitelnejsimi je zajiste delsi slovo nez nejneobhospodarovavatelnejsimi.
  takhle by to slo i dal, nebo se u vetsich nasobitelu musi udelat mezera napr. za tisicem, milionem?
  resp. je mozne vyjadrit jednim slovem 7.p „cisly, ktera jjsou nejhure nasobitelna cislem 1 564 823“?

  Odpovědět
 24. Markéta

  Dub 12, 2012 v 15:08

  Dobrý den,
  zajímalo by mě, jak se píše rozmezí dat: 2007-2013 nebo 2007 – 2013? S mezerami nebo bez? A kdybych měla takové rozmezí s jinými číslicemi, ne s letopočty, pak je to pravidlo stejné? A ještě poslední věc: 10 % – 15 % nebo 10% – 15%? Nebo ještě jinak? Předem děkuji za všechny odpovědi. Markéta

  Odpovědět
 25. Dalibor Behún

  Dub 12, 2012 v 18:12

  Milá Markéto, dovolím si vás odkázat na naši stránku http://www.proofreading.cz/rozsah-od%E2%80%93do, kde se téhle problematice věnujeme. (V kostce: Psát s půlčtverčíkovou pomlčkou bez mezer.)

  U procent je princip stejný, jenom bych doporučoval první značku pro procenta vynechat a použít zápis 10–15 %.

  Tedy pozor – u rozsahů nepoužívat spojovník (to je ta nejkratší vodorovná čárka), ale tzv. půlčtverčíkovou pomlčku. (Ve Wordu by mělo být možné napsat ji kombinací CTRL a „minus“ na numerické klávesnici.)

  Odpovědět
 26. miskavah

  Čvn 4, 2012 v 15:08

  Asi se nikde na internetu nedozvím, jestli je správně před dvěma tisíci LETY, nebo dvěma tisíci LET, nebo lze psát obojím způsobem. Přitom je to tak častý jev…:-(

  Odpovědět
 27. Lenka

  Čvn 13, 2012 v 19:18

  Ještě k těm rozsahům. Docela chápu, že rozsah 2 až 3 se píše s pomlčkou a bez mezer. Tj. 2–3. Ale jak se napíše, že se něco stalo dvakrát až třikrát? Stalo se to 2–3krát? Nebo spíše s mezerou? Stalo se to 2–3 krát? Nebo jinak?

  Odpovědět
 28. Dalibor Behún

  Čvn 24, 2012 v 13:06

  Lenko, Váš první návrh je správně, tj. 2–3krát.

  Odpovědět
 29. Pavla

  Led 2, 2013 v 9:09

  Právě jsem se dostala do konfliktu zda částku a složence psát jako Dvěstěčtyřicetdvě koruny české nebo Dvěstěčtyřicetdva korun českých.

  Odpovědět
 30. Lusi

  Říj 14, 2013 v 10:23

  Dobrý den,
  ráda bych se zeptala, jak je to se zápisem rozsahu v případě pořadí: „2.–3. místo“ nebo „2–3. místo“?

  Odpovědět
 31. Dalibor Behún

  Říj 27, 2013 v 9:16

  Lusi, první varianta je správná, tedy „2.–3. místo“.

  Odpovědět
 32. Vojtěch Kadlec

  Lis 8, 2013 v 19:29

  Dobrý den,
  rád bych se tímto zeptal na tematiku číslovek a určování času. Jde mi konkrétně o tohle: Mohu říci : „je jedna hodina a dvacet jedna minuta“ či „dvacet jedna minut“? Totéž si nejsem jistý u číslovek dva, tři, čtyři a pět.

  Děkuji za odpověď.

  S pozdravem
  Vojtěch Kadlec

  Odpovědět
 33. Jarda Dvořák

  Lis 18, 2013 v 14:23

  Kolik teček má správně řadová číslovka vyjadřující výraz 1. eskadrona 10. pluku, 1./10. pluk či 1/10. pluk?

  Odpovědět
 34. Helen

  Lis 18, 2013 v 19:06

  suma 105 678,-
  Čo je správne?
  a) jednostotisíc šestosedemdesiatosem
  b) stopäťtisíc šestosedemdesiatosem
  c) jednostotisícšestosedemdesiatosem
  d) stopäťtisícšestosedemdesiatosem

  Rozdiel to je, takže si to riadne preštudujte! Očakávam vaše odpovede a nezabudnite uviesť, kedy sa ktorý vzor používa.

  Odpovědět
  • HankaP

   Zář 3, 2015 v 20:04

   Bez ohledu na to, že neznám tak dobře slovenský pravopis a nejsem si tedy jistá psaním mezer ve složených číslovkách, mohu s naprostou jistotou říct, že správně není ani jedno – ani v jednom výrazu není správně napsáno 600 a ve dvou jste kromě toho zpronevěřila celých 5000…

   Odpovědět
 35. Milada

  Čvn 24, 2014 v 14:05

  Skvělé stránky, chválím, spousta lidí v tom stále tápe. Možná by bylo dobré uvést zde i správný zápis různých možností (intervalu) „od do“ :)
  Děkuji.

  Odpovědět
 36. Lukáš

  Dub 17, 2017 v 13:58

  dobrý den, mě by zajímalo, jak je to s rozmezím, když jsou čísla záporná, tedy např. Zítra bude -10 až -5 °C, když nahradím „až“ za pomlčku, aby s ní znaménko mínus nesplývalo: -10–-5 °C. Varianta s mezerami vypadá líp (-10 – -5 °C), i když zase ne o tolik.

  Odpovědět
 37. LenkaH

  Lis 13, 2018 v 13:09

  Dobrý den, prosím, je možné napsat tvar zečtyřnásobili ? Děkuji předem za informaci

  Odpovědět
  • Lukáš Toman

   Bře 28, 2019 v 18:07

   Dobrý den, správný tvar je zčtyřnásobili.

   Odpovědět
 38. Irena

  Zář 17, 2019 v 16:18

  Dobrý den,
  jak se správně píše interval:
  1) 1910–1915
  2) 1910–15
  3) 1910–5
  Kdysi jsem četla, že v případě stejného desetiletí stačí psát pouze jednu, poslední (změněnou) číslici. V ČSN 01 6910 tenhle případ neuvádějí.

  Odpovědět
 39. Marie

  Led 15, 2021 v 18:20

  Dobrý den, můžete mi odpovědět, zda (a proč) se píše nebo nepíše čárka (např. místo slova „nebo“) mezi číslovkami ve větě:
  Nakonec jsem se rozhodl, že by mi pro začátek mohly stačit tři čtyři tisíce korun.

  Odpovědět

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *