Virtuální studium – ovavt.lfp.cuni.cz

31. ledna 2006

Multimediální forma vzdělávání, přesněji Distanční výuka (DiV), nachází stále víc příznivců. Ukazuje se, že tato forma je vhodná pro všechny způsoby studia od jednoduchých kurzů až po graduální vysokoškolské vzdělávání. Některé projekty jsou v polovině cesty, jiné již nabraly správný kurz. Patří k nim i server Lékařské fakulty UK v Plzni. Na platformě systému Moodle zde rozjeli e-learningové kurzy, včetně virtuálního studia přes internet.

Úvod do DiV

Distanční vzdělávání lze označit jako technologii řízeného samostudia. Vzniklo na základě potřeby výuky bez fyzické přítomnosti učitele. Z různých důvodů, například pro překlenutí vzdálenosti či zaneprázdnění (rodina, management), aby studenti nemuseli za vyučujícími dojíždět. DiV má tedy handicap – studující a lektor jsou navzájem odděleni vzdálenosti. Avšak nástroje elektronického studia používají komunikační techniku, která tuto zdánlivou nevýhodu stírá. Studijní materiály jsou prezentovány nejen v podobě textu, ale stále více se rozšiřují multimediální techniky, jako audio a video záznamy. Výhoda je rovněž v tom, že studentem DiV může být každý zájemce, a to bez rozdílu věku, pokud je schopen na odpovídající úrovni samostatně studovat a má vlastní zodpovědnost za vzdělávací proces. V podstatě obsahuje DiV studium tyto druhy e-learningového vzdělávání:

  1. Computer Based Learning (CBL) – klasický kurz, řízený výhradně programem na počítači.
  2. Computer Based Training (CBT) – kombinace klasického způsobu výuky (za účasti lektora) a tréninku založeného na počítači (individuální výuka – pro fixaci a osvojení si látky).
  3. On-line vzdělávání (virtuální vzdělávání) – založené na tvorbě, dodávce a řízení průběhu výuky pomocí internetu.

Studium na vysoké škole vyžaduje od studujících především samostatnost. Prostě práci s informacemi a jejich osvojování. To může studentovi nabídnout on-line virtuální studium. Studující si nemusí opatřovat prakticky žádné softwarové prostředky. Pokud má počítač a připojení k internetu, vše potřebné nalezne na síti většinou zdarma. Další informace viz Národní centrum distančního vzdělávání (NCDiV).

LMS – studentovo virtuální prostředí

Studenti si prostřednictvím virtuálního studia otevřou svou virtuální třídu, kde naleznou potřebné studijní materiály. Umožňuje jim to LMS (Learning Management System) neboli systém pro řízení výuky, který obsahuje nástroje pro komunikaci a řízení studia (nástěnka, tabule, diskusní fórum, chat). LMS je celá řada. Některé vysoké školy mají své vlastní systémy pro řízení výuky. LMS je tudíž studentovým virtuálním studijním prostředím, kde má k dispozici servis s pokyny ke studiu, kurzy, testy i poradnu, v níž se může klást otázky, týkající se nejasností v učební látce.

Je z čeho vybírat?

Nejdále pokročili ve virtuálním vzdělávání na akademické půdě. Od dubna 2004 spolupracují Technická univerzita Ostrava, Slezská univerzita Opava a Univerzita Hradec Králové na zavádění projektu Tvorba standardizovaných multimediálních vzdělávacích pomůcek (SMVP). Od roku 2005 se k tomuto řešitelskému týmu připojily také Univerzita Karlova Praha, Západočeská univerzita Plzeň a ČVUT Praha. Hlavním koordinátorem celého projektu je Doc. Ing. Karel Květoň, DrSc. Projekt usiluje o zlevnění a zkvalitnění tvorby a efektivní využití SMVP, a to tak, aby byl celý proces v souladu s modelem SCORM.

Hlavní výhodou je, že standardy umožňují vytvořené SMVP používat v kurzech ostatních vysokých škol, což zaručuje jejich rozšíření. V roce 2004 byly plněny dílčí úkoly, jako distribuce digitálních knihoven. Pokračovala tvorba a zaplňování portálu, který poskytne souhrnné informace o e-learningovém vzdělávání a bude sloužit rovněž pro výuku vzdělavatelů na VŠ i v rámci SIPVZ. V neposlední řadě probíhalo praktické ověření SMVP ve vzdělávacích kurzech a postoupila koordinace a spolupráce s ADL a EU standardizačními procesy. Především v oblasti open source produktů v oblasti standardů, autorských nástrojů a LMS Moodle.

Server OVAVT pro mediky

Lékařská fakulta UK v Plzni poskytuje e-learningové kurzy na serveru OVAVT oddělení výuky a aplikací výpočetní techniky. Toto oddělení je součástí Biofyzikálního ústavu a v jeho kompetenci je výuka výpočetní techniky na lékařské fakultě. MUDr. Lukáš Bolek, Ph.D., garant projektu, mi řekl: Na kurzech pracujeme intenzivně již třetí rok a celá věc prodělává téměř bouřlivý vývoj, neboť stále více našich učitelů přichází na to, že e-learning je i na medicíně využitelný. Na rozvoji e-learningu pracujeme nejen na naší univerzitě, ale začínáme i ve státní správě – momentálně na Magistrátu města Plzně.

Server OVAVT: Hlavní stránka
Server OVAVT: Hlavní stránka, sekce Moje kurzy

Přípravný virtuální kurz

Placený přípravný kurz pro zájemce o studium na Lékařské fakultě UK v Plzni představuje čistou virtuální výuku – přípravu na přijímací testy, jak jsme ji znali z bývalého nultého ročníku. Má zabudovanou sadu modelových otázek z biologie, fyziky a chemie. Z nich jsou pak vybírány vzory pro tvorbu otázek, které se objeví v přijímacích testech, jež absolvují všichni noví uchazeči. Dále jsou na serveru OVAVT kurzy pro studenty magisterského, bakalářského, postgraduálního studia a také pro zaměstnance univerzity. Hlavní náplň na serveru tvoří podpůrné kurzy, například výuka biologie, biochemie, histologie, ošetřovatelství pro bakalářky, a také výuka výpočetní techniky (povinná výpočetní technika), kterou studenti absolvují v prvním ročníku. Neschází ani volitelná výpočetní technika, kterou si mohou studenti zapsat ve vyšších ročnících studia.

Technologie Moodle

Všechny kurzy jsou vytvořeny v systému Moodle. Pro ty, kteří nejsou zcela v obraze, uvádím, že to je plně modulární objektově orientované dynamické výukové prostředí. Výhodou je distribuce pod open source – představuje alternativou komerčního on-line výukovému systému. (Uživatelé tudíž mají zdarma kompletní přístup ke zdrojovým kódům.) Modulové nastavení zobrazovaného kurzu umožňuje vytvářet kurzy, případně je editovat, podle aktuální potřeby výuky v jednotlivých předmětech. Tento systém je využíván na celé Univerzitě Karlově jako jednotný systém pro tvorbu všech e-learningových kurzů. Na serveru OVAVT jsou dostupné podrobné informace o systému Moodle z hlavní stránky (v levém sloupci) | Hlavní stránka | Moje kurzy | Co umí Moodle a pak v odkazu studijního materiálu Více o Moodle

Přihlášení

Necelá polovina prezentovaných kurzů je přístupná pro veřejnost. Zájemce, který si chce vyzkoušet virtuální výuku, se jednoduše zaregistruje jako Host. Technickou podmínkou účasti v kurzu je pouze připojení k internetu a kontaktní e-mailová adresa. Přihlašování do placeného kurzu probíhá prostřednictvím formuláře, viz Přihláška do elektronického internetového kurzu.

Přihlásil jsem se k účasti v kurzu Biochemie (II. ročník VŠ) a vyplnil základní přihlašovací údaje (opravdu minimální). Asi za 15 minut mně přišel e-mail s přivítáním do kurzu a žádostí o úpravu registrace osobního profilu. Ta je opět zcela triviální. Poté můžete ihned začít studovat.

Potvrzení e-mailem o zřízení kurzu
Každý přihlášený účastník kurzu obdrží potvrzující e-mailovou zprávu

Kurzy s přehledem

Na serveru OVAVT jsem prošel několik kurzů. Všechny se mi líbily. Obsahovou náplň pochopitelně nehodnotím, ta je záležitostí odborných lektorů. Celková správa navštívených dokumentů byla na velmi dobré úrovni. Přehledná, logická. Studentům usnadňuje orientaci v tématech horizontální roletkové menu v pravé části okna. Tam najdou příbuzné odkazy na probíraná témata a rovněž navazující přednášky. Kurzy lze průběžně zastavit a znovu opakovat, tedy vrátit se třeba k nejasné učební látce.

Biochemie

Aktivoval jsem v e-mailu zmíněný kurz Biochemie. Otevřel se prohlížeč Mozilla, stránka Přihlášení. Zde stačilo zadat uživatelské jméno a heslo. Objevilo se menší vyskakovací okno s menu: | Kontakty | Vyhledat | Nastavení |. Tuto službu přecházím odkliknutím. Zobrazilo se mi okno Moje kurzy. Zde pokračuji aktivací žádaného kurzu z Biochemie. Otevřela se Osnova témat. Pak jsem již listoval v dokumentech jednotlivých studijních kurzů. Otvírání stránek i s grafikou bylo zcela bez problémů.

Kurz Biochemie: Osnova témat
Kurz Biochemie: Osnova témat, včetně roletkového menu s navazujícími bloky studijních materiálů

Testy v časovém limitu

Poté jsem si prohlédl některé testy. Potěšujícím zjištěním bylo, že každý přednášený předmět je opatřen náhodným generátorem testu, který se svou strukturou blíží skutečnému přijímacímu testu. Všechny kurzy jsou k dosažení z nabídky v menu | Hlavní stránka | Moje kurzy |, a to na adrese Kurzy pro testování. Je doporučeno, aby si zájemce nejprve osvojil systém Moodle, jak se s ním pracuje, co mu všechno dovoluje. Od registrovaného uživatele je při vstupu do testu vyžadováno opět vstupní heslo, které získá e-mailem od konkrétního učitele. Některé kurzy jsou otevřené rovněž pro hosty, takže i oni mohou získat všeobecnou orientaci, než se rozhodnou definitivně pro výběr placeného kurzu.

Test z biologie - genetika
Test z biologie: Rozpoznávání dědičnosti v rodokmenech

Na testech je sympatické a velmi účelné také zabudování měření časového limitu. Stejně tak jako u kurzů, i u testů je dovoleno zastavit proces a vrátit se na začátek, tedy libovolně testy opakovat. Po zodpovězení poslední otázky odešlete text ke zpracování tlačítkem Odeslat vše a ukončit náhled. V horním rámečku stránky se pak objeví hodnocení, což je datum zápočtu testu, dosažené skóre v procentech a známka. Ostré zkušební testy lze – z pochopitelných důvodů spravedlivého hodnocení – spouštět jen jednou, testy pro samostudium, jako například v kurzu Digitální fotografie, mohou uživatelé procházet opakovaně.

Test výpočetní techniky pro I. ročník
Test výpočetní techniky: Je opatřen sledováním časového limitu (plovoucí ikona vlevo)

Ostrá verze od ledna 2006

Ostrá verze placeného Přípravného virtuálního kurzu pro zájemce o studium na LF má být přístupná na adrese rektorátního serveru http://dl.cuni.cz/cuni/ od ledna 2006. Přístup přihlášených posluchačům se stane aktivní až po zaplacení poplatku 4 000 Kč. Je praktické, že průběžné informace o uhrazení poplatku a zřízení přístupu do internetového kurzu může každý vážný zájemce sledovat, viz Seznam přihlášených uchazečů. Vedle toho je zde možnost přihlášení do Prezentačního přípravného kurzu pro studium všeobecného lékařství a zubního lékařství, který má probíhat od 12. února 2006.

Rektorátní server je rovněž excelentní. Navštívil jsem na něm namátkově kurz Lineární algebry.

Kurz Lineární algebry
Kurz Lineární algebry (vpravo roletkové menu s navazujícími tématy)

Uživatelské prostředí

Server OVAVT má příjemné uživatelské prostředí. Naprosto přehledné, s logickou navigací. Neschází ani režim úprav pro zapnutí více grafiky s tlačítky. Rychlost otevírání jednotlivých sekcí je překvapivá. Webové stránky pracují v zabezpečeném režimu. Jednotlivé kurzy jedou perfektně nad platformou Moodle. (Správci serveru doporučují používat prohlížeč nejlépe s jádrem Gecko, jelikož pak se Moodle chová stabilněji.) Kladem je u jednotlivých kurzů rovněž komunikace prostřednictvím formuláře přímo z webového rozhraní. Trochu zdržuje potřebná registrace, s níž se setkáte při každém vstupu do jednotlivých kurzů a testů, ale to je opravdu nutné zlo.

Řešení třísloupcového layoutu je na hlavní stránce i podstránkách optimální. Jsou zde soustředěny linky na všechny podstatné informace, takže návštěvníkovi nic neunikne. V levém sloupci má uživatel pohotový přístup k účastníkům kurzu, dostane se do diskusního fóra, k testům, podívá se na dosažené známky. Tyto a další odkazy najde v levém sloupci i po vstupu do každého kurzu, což je skvělá věc. V každé části kurzu je rovněž k dispozici navigační lišta (nahoře pod logem), která ukazuje pomocí drobečkové navigace, kde se právě studující nalézá. Díky této navigaci se můžete velmi jednoduše a odkudkoli dostat na úvodní stránku kurzu (kliknutím na číslo kurzu), nebo na úvodní stránku celého Moodlu (kliknutím na OVAVT). To je jedna z hlavních výhod Moodle – přehledný, snadný a rychlý pohyb v kurzu.

Souhrn

Stěžejní produkt Přípravný kurz pro zájemce o studium lze označit za unikum, podobný jsem zatím nikde neobjevil. Znamená velkou pomoc pro zájemce o toto náročné studium. Bohužel, uvedený kurz je zatím relativně málo využíván. V minulém roce jej absolvovalo jen 70 zájemců! Přitom se ukazuje, že ti, kteří prošli virtuálním prezentačním přípravným kurzem, byli u přijímacích zkoušek na lékařskou fakultu jednoznačně úspěšnější. Přes nesporně zdařilou implementaci výukových předmětů do e-learningové podoby zatím na této lékařské fakultě neuvažují o tom, že by celý výukový program nahradili „elektronickou cestou“. Možná někdy v budoucnu, kdy budou moci pracovat po internetu s dalšími prostředky virtuální reality – ale to bude chtít přece jen vyšší přenosové rychlosti.

Starší komentáře ke článku

Pokud máte zájem o starší komentáře k tomuto článku, naleznete je zde.

Štítky: Články

Mohlo by vás také zajímat

Nejnovější

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *