Kontrola formulářových údajů v PHP

Kontrola formulářových údajů v PHP

0

Pokud požíváte na svých webech formuláře, víte, jak je mnohdy pracné všechny zadané údaje kontrolovat. Nabízím vám PHP třídu, která tuto „otrockou“ práci udělá za vás. Vy jen zadáte pravidla.

A co všechno to umí?

Třída provádí se vstupními daty tyto operace:

 • Převod na potřebný formát (například konverze data v českém národním formátu na ISO).
 • Kontrola, zda má údaj správný formát (například správný formát emailové adresy).
 • Předání upravených dat a případných chyb k dalšímu zpracování.

Popis metod a vlastností

getUserData

Hlaví metodou celé třídy je getUserData([array idata]). Má jeden nepovinný parametr „idata“, ve kterém se předávají vstupní data. Pokud parametr nezadáte, berou se data z globální proměnné $_REQUEST.

data

Po zavolání metody getUserData se toto asociativní pole naplní zpracovanými údaji. Jako klíč se použije název parametru a hodnotou je hodnota parametru.

errors

Pokud vstupní data nemají správný formát, naplní se toto pole informacemi o chybách. Jako klíč se použije název parametru a hodnotou je kód chyby.

rules

Toto pole obsahuje „instrukce“, co se se vstupními parametry má provádět. Pole indexované klíči, které jsou shodné s názvy vstupních parametrů. Každý prvek pole obsahuje další pole s těmito indexy:

 • convert – určuje jak se má parametr zpracovat (na jaký typ se má převést)
  • int – hodnota bude převedena na celé číslo
  • float – hodnota bude převedena na desetinné číslo
  • trim – z řetězcové hodnoty budou oříznuty bílé znaky na začátku a konci řetězce
  • date_cz2iso – hodnota zapsaná jako datum v českém formátu (DD.MM.RRRR) bude převedena na datum ve formátu ISO (RRRR-MM-DD)
  • function – hodnota bude převedena pomocí vámi definované funkce, jejíž název je uložen v klíči check.function; funkce bude volána takto: nazev_funkce(string name, array data), řetězec name určuje název parametru pro převod, v poli data se předávají aktuální hodnoty parametrů
 • check – určuje, jak má parametr vypadat, aby mohl být považován za „bezchybný“
  • is_fill – zkontroluje, zda je hodnota vyplněna (není prázdný řetězec)
  • check_date – zkontroluje, zda je zadané datum ve formátu ISO platné (například 2003-02-31 není platné datum)
  • is_eq – zkontroluje, zda je hodnota shodná s hodnotou parametru, který je uložen v klíči check.is_iq (například kontrola hesla při registraci)
  • is_email – zkontroluje, zda má hodnota formát emailové adresy
  • ereg – zkontroluje, zda hodnota odpovídá regulárnímu výrazu (výraz je uložen v klíči check.ereg)
  • preg – zkontroluje, zda hodnota odpovídá perlovskému regulárnímu výrazu (výraz je uložen v klíči check.preg)
  • function – hodnota bude zkontrolována uživatelskou funkcí, jejíž název je uložen v klíči check.function)

A teď ukázka

Vstupní formulář bude mít prvky email (musí obsahovat emailovou adresu), datum (musí obsahovat platné datum), heslo (musí být vyplněno), heslo_kontrola (musí být shodné s polem heslo), telefon (telefonní číslo v mezinárodním formátu +xxxxxxxxxxxx) a poznamka (nepovinná). Kód pro kontrolu tohoto formuláře bude následující:

<?php include ‚user_data_checker.class.php‘; # vlozi soubor se tridou
$kontrola = new tUserDataChecker; // vytvori instanci tridy  
$kontrola->rules = array(      // nadefinuje pravidla
  ‚email‘ => array(            // pravidla pro pole email
    ‚convert‘ => ‚trim‘,       // odstran pripadne bile znaky
    ‚check‘ => ‚is_email‘      // zkontroluj emailovou adresu
  ),
  ‚datum‘ => array(            // pravidla pro pole datum
    ‚convert‘ => ‚date_cz2iso‘,// pro snazsi zpracovani preved na iso
    ‚check‘ => ‚check_date‘    // zkontoluj platnost datumu
  ),
  ‚heslo‘ => array(            // pravidla pro pole heslo
    ‚check‘ => ‚is_fill‘       // zkontoluj, zda je heslo vyplneno
  ),
  ‚heslo_kontrola‘ => array(   // pravidla pro pole heslo_kontrola
    ‚check‘ => ‚is_eq‘,        // zkontoluj, zda je pole shodne s …
    ‚check.is_eq‘ => ‚heslo‘   // … polem heslo
  ),
  ‚telefon‘ => array(          // pravidla pro pole telefon
    ‚check‘ => ‚ereg‘,         // zkontoluj, zda je pole odpovida …
    ‚check.ereg‘ => ‚^\+([0-9]{12})$‘  
  ),                           // … regularnimu vyrazu
  ‚poznamka‘ => array()        // poznámka se nijak nekontroluje ani neupravuje ale musi byt zadana aby se jeji hodnota prenesla
);
$kontrola->getUserData($_POST);// data se prevezmou s pole $_POST

Po provedení tohoto kódu budou v $kontrola->data upravená data a pokud budou některá pole chybně vyplněna, v $kontrola->errors budou chybové kódy. Jaké budou výsledky při zadání různých vstupních údajů si můžete vyzkoušet.

Kód třídy s vysvětlením funkce

Nejprve nadefinujeme hlavičku a pole rules, data a errors:

<?php
class tUserDataChecker {
  var $rules = array();
  var $data = array();
  var $errors = array();
  function getUserData($idata = NULL) {
    // pokud není určeno odkud se mají data „brát“ použije se pole $_REQUEST
    if ($idata == NULL) $idata = &$_REQUEST;
    foreach ($this->rules as $name => $rule) {
      $this->data[$name] = $idata[$name];
      $value = &$this->data[$name];
      // konverze

Tato část funkce převádí proměnné na požadovaný typ. Pro převod na číselný typ int nebo float používáme normální přetypování pomocí $novy = (typ)$puvodni, k oříznutí bílých znaků používáme funkci trim a pro převod data regulární výrazy.

Jistě jste si všimli konstrukce $value = $rule['convert.function']($name, $data);. Pokusím se vysvětlit její princip: $rule['convert.function'] obsahuje název spouštěné funkce, ($name, $data) jsou parametry volané funkce ($name je jméno parametru a $data jsou všechna vstupní data) a $value = je přiřazení výsledku funkce proměnné.

      switch($rule[‚convert‘]) {
        case ‚int‘:      // převod na celé číslo
          $value = (int)$value;
          break;
        case ‚float‘:    // převod na desetinné číslo
          $value = (float)$value;
          break;
        case ‚trim‘:     // odstranění bílých znaků na konci a začátku
          $value = trim($value);
          break;
        case ‚function‘: // převod definovanou funkcí
          $value = $rule[‚convert.function‘]($name, $data);
          break;
        case ‚date_cz2iso‘: // převod datumu
          if (ereg (‚([0-9]{1,2})\.([0-9]{1,2})\.([0-9]{4})‘,
                    $value, $regs)) {
            $value = sprintf(‚%04d-%02d-%02d‘,
                             $regs[3],$regs[2],$regs[1]);
          };
          break;
      };
      // kontrola

Tato část kódu kontroluje vstupní data, zda odpovídají zadaným kritériím. Pokud je nalezen chybný údaj, uloží se tato informace do pole errors. Kontrola shodnosti a naplněnosti pole se provádí jednoduše pomocí porovnání řetězců. Kontrola data se provádí ve dvou krocích, nejprve se údaj rozloží pomocí regulárního výrazu a poté se platnost data zkontroluje pomocí funkce checkdate. Pro kontrolu pomocí regulárních výrazů se používají funkce ereg, případně preg_match. Kontrola pomocí funkce je stejná, s tím rozdílem, že funkce vrací případný chybový kód.

      switch($rule[‚check‘]) {
        case ‚is_fill‘: // kontrola, zda je pole vyplneno
          if ($value == “) $this->errors[$name] = ‚empty‘;
          break;
        case ‚is_email‘: // kontrola, zda je email v platnem formatu
          if (!ereg(‚.+@.+\..+‘, $value))
                  $this->errors[$name] = ‚no_email‘;
          break;
        case ‚is_eq‘: // kontrola, zda je shodny s jinym polem
          if ($value != $idata[$rule[‚check.is_eq‘]])
             $this->errors[$name] = ‚no_eq‘;
          break;
        case ‚check_date‘ : // kontrola platnosti datumu
          if (ereg („([0-9]{4})-([0-9]{1,2})-([0-9]{1,2})“,
              $value, $regs)) {
            if (!checkdate ($regs[2], $regs[3], $regs[1])) {
              $this->errors[$name] = ‚invalid_date‘;
            };
          } else {
              $this->errors[$name] = ‚invalid_date_format‘;
          };
          break;
        case ‚ereg‘ :
          if (!ereg ($rule[‚check.ereg‘], $value))
            $this->errors[$name] = ‚no_ereg‘;
          break;
        case ‚preg‘ :
          if (!preg_match ($rule[‚check.preg‘], $value))
            $this->errors[$name] = ‚no_ereg‘;
          break;
        case ‚function‘ :
          $e = $rule[‚check.function‘]($name, $data);
          if ($e) $this->errors[$name] = $e;
          break;
      };
    };
  }
}
?>

Třídu i s ukázkou si můžete stáhnout.

Starší komentáře ke článku

Pokud máte zájem o starší komentáře k tomuto článku, naleznete je zde.

Žádný příspěvek v diskuzi

Odpovědět