Články autora Jakub Mrozek

OOP v PHP: Vzor Factory

15. února 2006

Takzvaný „vzor Factory“ umožňuje jednoduché vytváření objektů uvnitř jiných tříd.

OOP v PHP: Abstraktní třída

15. února 2006

Abstraktní třída (abstrakce) je třída, která obsahuje jak abstraktní metody, tak hotové metody. Abstraktní třídy nesmí vytvářet instance, mohou být ale děděny a jejich potomci po implementaci potřebných metod instance

OOP v PHP: Objektové rozhraní

15. února 2006

Objektové rozhraní lze charakterizovat jako šablonu vzoru. Pokud vytváříte velké třídy, které zahrnují a volají další třídy na základě různých okolností, občas se může stát, že budete volat metodu, která

PHP v OOP: Operátor „dvojitá dvojtečka“

15. února 2006

Oficiální název operátoru :: je „Paamayim Nekudotayim“ (hebrejský výraz pro dvě dvojtečky), mohl by být nazýván také „oblastní operátor“, případně „dvojitá dvojtečka“.

OOP v PHP: Objektové konstanty

15. února 2006

Uvnitř třídy je možné definovat objektovou konstantu. Odlišnost od vlastnosti třídy spočívá v tom, že se hodnota konstanty nikdy nemění, neuvádí se znakem $ a neváže se k instanci, ale k příslušné třídě.

OOP v PHP: Autoloading

15. února 2006

Velmi užitečnou funkcí je funkce __autoload(). Umožňuje takzvané automatické nahrávání tříd a je volána, jestliže chcete užít třídu, která ještě nebyla definována.

OOP v PHP: Speciální metody

15. února 2006

PHP 5 obsahuje zvláštní metody, které provádějí určitou speciální činnost, pro niž byly zvlášť navrženy. Mezi základní takové metody patří __destruct(), __clone() a __construct().

OOP v PHP: Klíčové slovo final

15. února 2006

PHP 5 používá klíčové slovo final pro ochranu rodičovských tříd, aby nemohly být přepsány jejich potomky. Final může být použito před jménem třídy nebo metody.

OOP v PHP: Statické vlastnosti a metody

15. února 2006

PHP nám dovoluje definovat metodu nebo vlastnost jako statickou. Znamená to, že se váže na třídu a nikoli na danou instanci. Statická metoda se definuje frází „static“, které se uvádí

OOP v PHP: Viditelnost

15. února 2006

PHP 5 umožňuje definovat vlastnostem i metodám viditelnost pomocí zvláštních klíčových slov. PHP tedy dělí atributy (vlastnosti) a metody na public, protected a private.

OOP v PHP: Dědičnost

15. února 2006

Občas chceme vytvořit třídu podobnou té, kterou už máme definovánu. Bylo by naprosto zbytečné, kdybychom vše přepisovali – stačí pozměnit pouze stávající třídu. Proces, kdy vytváříme novou třídu, která přebírá

OOP v PHP: Základy OOP

15. února 2006

Termín OOP znamená objektově orientované programování (dále už jen OOP), což je způsob programování, kdy chápeme procesy jako entity. Tedy zkráceně řečeno, nepotřebujeme vědět, jak daný program funguje, ale musíme

  1. 1
  2. 2