Google Search Engine Ranking Factors V2

23. dubna 2007

Tento dokument shrnuje „kolektivní vědění“ třiceti sedmi vůdčích osobností v oblasti přirozené optimalizace pro vyhledávače. Dotázaní odborníci společně hodnotili různé faktory, o nichž se věří, že ovlivňují algoritmus Google pro hodnocení stránek (tedy metodu, podle které se výsledky vyhledávání řadí). Výsledkem je zdroj neuvěřitelné hodnoty – přestože ne každý z předpokládaných více než dvou set faktorů je zde obsažen, podle mého názoru tento dokument pokrývá 90 až 95 % znalostí o řadícím algoritmu Google.

Jako dodatek k informacím o hodnotících faktorech (ranking factors) uvádím na konci dokumentu výsledky ankety, která sestávala ze čtyř otázek vztahujících se k hodnotícímu algoritmu Google, jež jsem všem účastníkům tohoto průzkumu pokládal. Když už mi byla dopřána pozornost tak významných osobností, nemohl jsem prostě odolat, abych nezískal nějaké další informace navíc.

Upozornění: Toto není dokument, který by se pokoušel o reverse engineering hodnotícího algoritmu Google, ani se nepokouší poučovat webdevelopery nebo marketéry o způsobech, jak optimalizovat jejich weby. Pokud hledáte takové informace, vřele vám doporučuji průvodce Beginner’s Guide to SEO.

Účastníci průzkumu hodnotili významnost každého faktoru na stupnici od 1 do 5:

 1. bez vlivu
 2. minimální vliv
 3. částečný vliv
 4. silný vliv
 5. zásadní vliv

Pozn. red.: Vzhledem k inkonzistenci slovního hodnocení v původním dokumentu, česká verze hodnocení je spíše interpretací než pouhým překladem.

Negativní faktory byly hodnoceny takto:

 1. bez vlivu na crawling a ranking
 2. minimální vliv na crawling a ranking
 3. částečný vliv na crawling a ranking
 4. silný vliv na crawling a ranking
 5. zásadní vliv na crawling a ranking

Jednotlivé faktory byly shrnuty do významově blízkých skupin. Každý faktor je krátce textově charakterizován a ohodnocen dvěma čísly. První číslo, „Důležitost„, vyjadřuje závažnost faktoru (míru jeho významnosti) a je spočítáno jako průměr hodnocení daného faktoru všemi 37 účastníky průzkumu. Druhé číslo, „Neshoda„, vyjadřuje, nakolik se ve svém hodnocení tohoto faktoru jednotliví účastníci průzkumu shodli, a je spočítáno jako velikost standardní odchylky v hodnocení daného faktoru. Po těchto údajích následují citace z komentářů účastníků průzkumu k danému faktoru.

Pozn. red.: Přeloženy byly pouze komentáře, které autor původního článku považoval za nejpozoruhodnější. Řadu dalších komentářů lze najít v originálním článku, většinou však pouze vyjadřují stejnou myšlenku odlišnou formou. Překlad se také pokouší zachovat osobitý výraz autorů jednotlivých výroků.

 1. Klíčové slovo použité v elementu title
 2. Globální link popularity cílového webu
 3. Text, jímž je tvořen zpětný odkaz
 4. Link popularity v rámci vnitřní struktury webu
 5. Stáří webu
 6. Tématická relevance odkazů směřujících na web
 7. Link popularity webu v rámci skupiny tématicky souvisejících webů
 8. Klíčové slovo použité v textu stránky
 9. Globální link popularity odkazujícího webu
 10. Četnost přibývání nových odkazů na web
 1. Server je často robotům nepřístupný
 2. Obsah velmi podobný nebo duplicitní k již zaindexovanému obsahu
 3. Odkazování na nekvalitní a spamovací weby
 4. Použití duplicitních elementů title a meta na velkém množství stránek
 5. Účast v odkazovacích službách nebo prodej odkazů
 1. Přímé nastavení autority webu zaměstnanci Google
 2. Relevance hlavního tématu webu a hledaného slova či fráze
 3. Účast v odkazovacích službách nebo prodej odkazů
 4. Použití duplicitních elementů title a meta na velkém množství stránek
 5. Globální link popularity odkazujícího webu
 6. Kvalita obsahu dokumentu (z pohledu algoritmu)
 7. TLD odkazující domény (edu, gov, com, ca, co.uk a další)
 8. Server je často robotům nepřístupný
 9. Odkazování na nekvalitní a spamovací weby
 10. TLD domény (edu, gov, us, ca, com a další)

Rozdělení faktorů podle významnosti
Rozdělení faktorů podle významnosti (plná velikost, cca 30 kB)

Velikost standardní odchylky při hodnocení faktorů
Velikost standardní odchylky při hodnocení faktorů (plná velikost, cca 30 kB)

Následující část se vztahuje k vlivu přítomnosti vyhledávaného výrazu ve stránce na celkovém hodnocení její relevance vyhledávacím strojem.

Umístění klíčového slova či fráze do elementu title v kódu hlavičky stránky.

Důležitost: 4,9 (zásadní vliv) Neshoda: 0,3 (výrazná shoda)

EGOL: Je zvýrazňováno v SERP a je mimořádně důležitým faktorem pro optimalizaci.

Andy Hagans: Element title zůstává nejvýznamnějším on-page faktorem po několik uplynulých let.

Russ Jones: Velmi důležitý pro CTR v SERP, ve všeobecnosti nejmocnější element, který máte k dispozici. Považuji ho za mimořádně vlivný, vzhledem k problémům s duplicitním obsahem. Správný element title může trochu pomoci, nevhodný může stránku zničit.

Christine Churchill: Pokud byste měli čas jen na jedno SEO opatření na svém webu, věnujte ho tvorbě dobrých titulků stránek.

Elisabeth Osmeloski: Nejen že je to jedna z nejlepších možností jak ovlivnit ranking, je to také ta nejlepší příležitost, jak proměnit čtenáře SERP v návštěvníka vašeho webu. Získejte klik, získejte konverzi.

Chris Boggs: Viděli jsme významné a rychlé zlepšení po umístění klíčových slov do titulku stránky, zvláště u rozsáhlých firemních webů s tisíci IBL vedoucími na jednotlivé stránky. Na druhou stranu, jako u všeho, i tento efekt je závislý na použití klíčových slov v textu stránek a v textu odkazů na ně. Navíc se zdá, že záleží také na umístění klíčového slova v titulku – prominentnější (bližší počátku) umístění mělo výraznější efekt, zvláště u webů, které souhlasily s umístěním své značky až za klíčová slova.

Umístění klíčového slova v rámci elementu body, tedy ve vlastním obsahu stránky.

Důležitost: 3,7 (silný vliv) Neshoda: 1,0 (průměrná shoda)

Scottie Claiborne: Je důležité používat klíčové fráze v textu stránky tam, kde dávají smysl. Jak roste sofistikovanost vyhledávačů, stává se pro určení významu stránky stále důležitějším nejen umístění hledané fráze na stránce, ale také celkový mix všech použitých slov a frází.

Aaron Wall: Pokud se to přežene, může to výrazně snížit ranking. Domnívám se, že se snaží o tématickou analýzu, aby zjistili relevanci.

Michael Gray: Je možné získat vysoký ranking i pro stránky, které neobsahují klíčová slova v textu, vyžaduje si to však od správce webu mnohem vyšší úsilí a množství odkazů s klíčovým slovem zevnitř i zevně webu.

Tématická analýza (topic analysis) umožňuje posoudit míru vztahu mezi obsahem stránky a hledanými klíčovými slovy.

Důležitost: 3,4 (silný vliv) Neshoda: 1,0 (průměrná shoda)

Eric Ward: Velmi důležitý faktor ve chvíli, kdy je celý web považován za relevantní.

Aaron Wall: Použití sémanticky souvisejících termínů vám umožní usnadnit propojení cílové stránky s dalšími tématicky příbuznými stránkami a pomáhá vašim stránkám ke kvalitnímu umístění při vyhledávání málo frekventovaných klíčových slov (long tail keywords).

Wil Reynolds: Toto by se rovněž mělo shodovat s tématem odkazů mířících na cílový web.

Marcus Tandler: Domnívám se, že se tento faktor stane v budoucnu ještě důležitějším.

Chris Boggs: Zdá se, že si vyhledávače libují v množství variant klíčových slov a jejich sémantických ekvivalentů, jak vyplývá z nedávných testů.

Vytvoření elementu h1 (nadpis první úrovně) s cílovým termínem či frází.

Důležitost: 3,4 (silný vliv) Neshoda: 1,0 (průměrná shoda)

Eric Ward: Záleží na tématu stránky a slovu v elementu. Máte-li stránku o průmyslových pračkách, vložení elementu <h1>Britney Spears<h1> ničemu nepomůže.

Aaron Wall: Může poškodit váš ranking, pokud se příliš shoduje s titulkem stránky a s textem odkazů. Pokud problémy se šablonami způsobí příliš mnoho duplicit ve velké části webu, může to vést také k omezení crawlingu.

Ben Pfeiffer: Už to není tak důležitý faktor, jak býval, je ale stále nezbytný pro dobře optimalizované stránky a velmi užitečný při organizaci obsahu stránky.

Jill Whalen: Jak se zdá, umístění klíčových slov uvnitř či vně nadpisů nehraje žádnou roli, protože mé testy ukázaly, že pozice stránky se nijak výrazně nemění, ať už jsou nadpisy obaleny elementem h či nikoli.

Zahrnutí cílového slova či fráze do registrovaného doménového jména, například keyword.com.

Důležitost: 3,0 (částečný vliv) Neshoda: 1,2 (průměrná shoda)

Jonah Stein: Jestliže vaše dostatečně stará, bezpomlčková doména obsahuje vaše primární klíčové slovo, čtvrtinu cesty do Top 10 máte za sebou…

Scottie Claiborne: Použití klíčových slov v doménovém jméně je prospěšné pouze tehdy, pokud je oddělíte pomlčkami. Všeobecně se však soudí, že použití příliš velkého počtu pomlček působí problémy s důvěryhodností domény, proto více než jednu či dvě pomlčky nelze doporučit. Dobrá značka je vždy lepší než doménové jméno plné klíčových slov.

Aaron Wall: Myslím, že pokud doménové jméno přesně odpovídá hledanému výrazu, je mu přikládán mimořádný význam, protože to může znamenat, že jde o navigační dotaz (navigational query). Navíc přesná shoda doménového jména a hledaného výrazu znamená, že stránky o tomto tématu byly založeny mezi prvními (takže jsou pro toto téma nejdůležitější), nebo také to, že vlastník zaplatil za doménu skutečně krvavou cenu.

Mike McDonald: Nevím, jak by mohlo být na škodu, mít doménu tvořenou (nebo obsahující) jedno z vašich primárních klíčových slov. Jedna z nejvýraznějších shod v SEO panuje v otázce důležitosti textu odkazů. Nicméně bych řekl, že není příliš přínosné (pokud vůbec), je-li toto klíčové slovo jen jedním z padesáti dalších klíčových slov oddělených pomlčkami a nastrkaných před „.net“.

Zahrnutí cílového termínu do URL stránky, například http://interval.cz/klicova-fraze/.

Důležitost: 2,8 (částečný vliv) Neshoda: 1,0 (průměrná shoda)

Barry Schwartz: Podle mého názoru stojí za to, mít je zvýrazněna tučným písmem ve výsledcích hledání.

Aaron Wall: Zdaleka to není tak důležité, jako doménové jméno přesně odpovídající hledanému výrazu, ale pomáhá to zvýšit CTR (a tudíž relevanci, pokud se CTR do relevance započítává) a někteří lidé také používají URL jako text odkazu na stránky.

Ben Pfeiffer: Funguje výborně v Yahoo. Skvělé pro navigaci uživatele a stále hodné námahy coby základní SEO metodologie. Používejte pomlčky.

Umístění cílových termínů v kódu stránky dovnitř elementů nadpisů h2, h3 a dalších.

Důležitost: 2,8 (částečný vliv) Neshoda: 0,9 (průměrná shoda)

Aaron Wall: Může poškodit váš ranking, pokud se příliš shoduje s titulkem stránky a s textem odkazů. Pokud problémy se šablonami způsobí příliš mnoho duplicit ve velké části webu, může to vést také k omezení crawlingu.

Thomas Bindl: Druhý nejdůležitější on-page faktor (významnost se z času na čas mění a může se stát, že elementy h2 a h3 budou mít stejnou či vyšší důležitost než h1).

Mike McDonald: Podobné elementu h1. Styly písma a zdůraznění by teoreticky měly být objektivním měřítkem důležitosti slov či frází. Ačkoli vyhledávače nejsou hloupé. Znají CSS a byl bych překvapen, pokud by zneužívání těchto elementů nevedlo k nějakým protiopatřením.

Použití cílových klíčových slov v atributech alt kódu stránky a v atributech title vložených obrázků.

Důležitost: 2,5 (částečný vliv) Neshoda: 0,8 (výrazná shoda)

Andy Hagans: Toto je velmi důležité pro vyhledávání obrázků, ale už nikoli pro vyhledávání webů.

Scottie Claiborne: Pokud je obrázek použit v odkazu místo textu, stává se „textem“ odkazu obsah atributu alt. Co se týče SEO, mají atributy alt odkazovaných obrázků jistý význam. Atributy alt běžných obrázků jsou důležité pro použitelnost (vezměte v úvahu mobilní zařízení a čtečky obrazovek), ale ne pro SEO.

Natasha Robinson: Ve výsledcích systému Google Local jsem skutečně našla několik webů, které se umístily na slova obsažená výhradně v atributech alt a title vložených obrázků.

Umístění klíčového slova v textu stránky do elementů pro zvýšení důrazu.

Důležitost: 2,4 (částečný vliv) Neshoda: 1,0 (průměrná shoda)

Scottie Claiborne: Vyčlenění slov mimo ostatní text stránky naznačuje, že si myslíte, že jsou důležitá – dává smysl, že tato slova získají o trochu více pozornosti při analýze stránky.

Ben Pfeiffer: Má to jistý význam pro ranking stránky, ne však výrazný. Využitelnost tohoto faktoru může spočívat v tom, který element jste použili, ale jde stále o nejistou věc. Element b je pro vyznačování v kódu, element strong pro označení důrazu. Obvykle používám element strong a zdůrazňuji tři až pět klíčových frází na každé stránce, v mírně odlišných variantách.

Jill Whalen: Nikdy jsem neviděla žádný důkaz, který by dokládal, že toto vůbec je jeden z faktorů.

Použití klíčových slov v popisku stránky umístěném v elementu meta typu description (popisek) v hlavičce stránky (viz metadata).

Důležitost: 2,1 (částečný vliv) Neshoda: 1,1 (průměrná shoda)

Scottie Claiborne: Dobrý popisek může pomoci ovlivnit návštěvníka, aby kliknul na odkaz v SERP. Obsah elementu meta stále bývá používán jako popisek webu na mnoha menších rozcestnících a vyhledávačích.

Danny Sullivan: A ještě je důležitý pro zobrazení.

Ben Pfeiffer: Popisek je důležitý. Je zapotřebí, aby byl jedinečný pro každou stránku a aby obsahoval cílová klíčová slova, takže vyhledávače z něj rády zobrazí výňatek (snippet). Dělejte je zajímavé!

Použití klíčových slov ve výpisu „klíčových slov“ stránky umístěném v elementu meta typu keywords (klíčová slova) v hlavičce stránky (viz metadata).

Důležitost: 1,2 (minimální vliv) Neshoda: 0,5 (výrazná shoda)

Barry Schwartz: Jen Yahoo a osobně pochybuji, že to nějak víc používají.

Natasha Robinson: Funguje pro překlepy v Yahoo. (Ha, sama jsem napsala „překlepy“ chybně.) A tohle je o Google.

Následující část se vztahuje k tomu, jak Google interpretuje specifická data spojená se stránkou, která však nejsou závislá na klíčových slovech.

Vztahuje se k počtu a důležitosti odkazů, které vedou na cílovou stránku zevnitř webu.

Důležitost: 4,1 (zásadní vliv) Neshoda: 0,9 (výrazná shoda)

Eric Ward: Viděl jsem, jak tento faktor sám dokázal dostat stránku na první pozici, ale viděl jsem také situaci, kde neměl žádný vliv. Je to o reputaci.

Neil Patel: Bez odpovídající struktury odkazů nezískají některé stránky patřičnou váhu. Například web Pronet s odkazy na jednotlivé stránky přímo z domovské stránky si vede dobře.

Lucas Ng (aka shor): V oblastech extrémního „dlouhého ocasu“ (long tail) a nízké konkurenčnosti v SERP, vnitřní link popularity se stává významným faktorem při hodnocení stránek zanořených hluboko ve struktuře webu (deep content pages).

Chris Boggs: Viděl jsem spoustu příkladů, kdy se stránky umístily na předních pozicích na konkurenční klíčová slova jen díky IBL. Nezapomeňte použít klíčový text v odkazech v obsahu, podle mého názoru to podstatně zvýší hodnotu navigačních odkazů.

Vedou odkazy ve stránce na kvalitní, tématicky související stránky?

Důležitost: 3,5 (silný vliv) Neshoda: 1,0 (průměrná shoda)

Jonah Stein: Rande, prozradil jsi poslední tajemství SEO. Hanba ti :-)

Barry Welford: Toto souvisí s celým konceptem autorit a uzlových webů. Co je dobré pro lidi, to by se mělo promítnout do vah pro vyhledávače.

Russ Jones: Tunelování textu odkazu… Web A => web B => web C. Pokud web A odkazuje na web B klíčovým slovem „widgets“ a web B odkazuje na web C také pomocí „widgets“, je v tom výhoda.

Ben Pfeiffer: Ano, docela důležité pro novější weby. Hodně to pomáhá těm, kteří sdílejí stejnou tématickou oblast.

Starší stránky mohou být vnímány jako autoritativnější, zatímco novější mohou být vůči tématu dočasně relevantnější.

Důležitost: 3,4 (silný vliv) Neshoda: 1,2 (průměrná shoda)

Aaron Wall: Starší dokumenty mohou být důvěryhodnější, zvláště pokud jsou často citovány a neobsahují příliš mnoho nefunkčních odkazů. V případě blogů a zpravodajských serverů mívají novější stránky obvykle vyšší PageRank, vlivem interní struktury webu. Nové dokumenty mohou být také podpořeny svou aktuálností.

Ben Pfeiffer: Aktuální dokumenty na důvěryhodné doméně jsou roboty ze začátku častěji procházeny. Stáří domény je důležitější než stáří dokumentu. Tudíž stejný dokument na starší důvěryhodné doméně bude hodnocen lépe než tentýž dokument na nové doméně.

Marcus Tandler: Zdá se, že Google od poslední aktualizace snížil váhu tohoto faktoru, aby omezil parazitní hosting a piggybacking, ale stáří dokumentu, stáří odkazů na něj vedoucích a stáří domény je stále velmi důležitým faktorem.

Vztahuje se přímo k množství viditelného textu na stránce.

Důležitost: 3,2 (silný vliv) Neshoda: 1,1 (průměrná shoda)

Jonah Stein: Nad určitou prahovou hodnotou ztrácí tento faktor na významu, ale stránky obsahující výhradně Flash nebo obrázky se málokdy dobře umístí.

Aaron Wall: Pokud se velikost příliš mnoha stránek blíží nebo rovná velikosti mnoha dokumentů považovaných za spam, může být konkrétní dokument s vysokou pravděpodobností také považován za spam. Google také neustále zpřísňuje svá kritéria pro stránky v primárním indexu požadavkem na určitou minimální hodnotu jejich PageRanku. Delší a autoritativnější dokumenty jsou lepší než články rozsekané na mnoho kratších stránek.

Russ Jones: Opravdu málo důležitý faktor. Umístil jsem příliš mnoho stránek s patnácti a méně slovy, než abych věřil, že hraje nějakou roli. Nicméně věřím, že ve výrazně konkurenčních oblastech může být užitečný.

Tento faktor by mohl mít jistý význam, vzhledem k předpokladu, že vyhledávače mohou používat textové, vizuální a další metody analýzy k určení platnosti (validity) a hodnoty obsahu.

Důležitost: 3,0 (částečný vliv) Neshoda: 1,3 (nízká shoda)

Eric Enge: Obsah dokumentu je významným faktorem při získávání odkazů, ale je těžké ho změřit a zhodnotit nějakým algoritmem. Skutečně si myslím, že pro měření kvality obsahu jsou používány externí faktory.

Neil Patel: Velmi silně věřím, že obsah je králem. S dobrým obsahem přicházejí skvělé odkazy.

Natasha Robinson: Přála bych si, aby toto mělo větší význam, takže by ta hromada navzájem se kopírujících spamů a blogpostů propagujících viagru a obchody s nemovitostmi nezískávala tak vysoký ranking.

Uspořádání toku textu v dokumentu – například v publicistických článcích (v USA) se vyžaduje úvod zaměřený na nějaký konkrétní detail, následovaný co nejširším přehledem informací o problematice s postupným zvyšováním detailnosti textu ke konci dokumentu.

Důležitost: 2,8 (částečný vliv) Neshoda: 1,2 (průměrná shoda)

Eric Ward: Důležité zvláště pro specializované weby.

Aaron Wall: Jasná organizace nejen napomáhá vyhledávači pochopit, jak dokumenty souvisí navzájem, ale také pomáhá efektivně přenášet PageRank mezi vašimi stránkami (link authority).

Chris Boggs: Struktura webu je důležitá. Nicméně, každá stránka by měla být schopna obstát sama o sobě.

Množství změn učiněných v dokumentu a časový interval, v němž k těmto změnám dochází.

Důležitost: 2,4 (částečný vliv) Neshoda: 1,1 (průměrná shoda)

Neil Patel: Na internetu je mnoho starých stránek, které nebyly nikdy aktualizovány a které se dobře umisťují na konkurenční termíny. Domnívám se, že mnohem důležitější je frekvence aktualizace webu jako celku.

Mike McDonald: Pokud vaše stránka nebyla aktualizována od roku 1999… nemusí se umístit tak dobře jako stránka aktualizovaná včera. Jsem si tím docela jist.

Laura Lippay: Tento faktor by měl být posuzován ve vztahu ke vzorci obvyklému pro skupinu webů, do níž dokument patří, a k tomu, co četnost aktualizací (či jejich absence) pro tuto skupinu znamená. Porovnejte si například četnost aktualizací průměrného zpravodajského webu a běžného webu o zvířecích mazlíčcích.

Počet znaků / (lomítko, trailing slash) v adrese stránky. Čím vyšší počet lomítek, tím hlubší zanoření (nebo též vyšší úroveň zanoření) stránky ve struktuře webu.

Důležitost: 1,9 (minimální vliv) Neshoda: 1,0 (průměrná shoda)

Jonah Stein: Je skutečně důležité nejít za čtvrtou úroveň.

Scottie Claiborne: Ačkoli sama mám stránky, v jejichž URL je více než sedm lomítek, doporučovala bych používat jich méně, kdykoli je to možné. Ačkoli nevěřím, že by počet lomítek měl vliv na hodnocení stránek, mohl by ovlivňovat chování robota při procházení webu (spidering).

Ani Kortikar: Držte to na méně než čtyřech.

Gramatická správnost dokumentu je přímo vázána na jazyk dokumentu (angličtina, čeština a další).

Důležitost: 1,8 (minimální vliv) Neshoda: 1,0 (průměrná shoda)

Scottie Claiborne: Zatímco špatná gramatika nemá vliv na ranking stránek, může ovlivnit jejich návštěvníky – negativně! Chybně napsané výrazy (překlepy, špatné hláskování) někdy bývají ve stránkách schválně kvůli uživatelům, kteří chybně zapsaná slova zadávají do vyhledávače – v tom případě ovšem nejde o gramatické chyby, ale o cílové klíčové fráze!

Wil Reynolds: Vzhledem k tomu, že Google začal k nejčastěji chybně zapisovaným výrazům nabízet odkaz na alternativní verze, ztratil tento faktor na významu.

Mike McDonald: Prosím, používejte automatickou kontrolu gramatiky. Pomozte z internetu udělat lepší místo pro své děti a děti svých dětí. Pokud budou všichni používat špatnou gramatiku, bude strašně těžké získat pozornost diggerů.

Validitou se rozumí správnost kódu dokumentu či stránky vzhledem k doporučením standardizační organizace W3C, která zastává roli oborové autority v této oblasti.

Důležitost: 1,4 (minimální vliv) Neshoda: 0,6 (výrazná shoda)

Aaron Wall: Pokud dokážete přesvědčit webdesignéry, že váš obsah je lepší, protože jsou vaše stránky validní, věnuje vám vícero z nich svou pozornost, budou sledovat vaše informace a odkazovat na váš web. Jinak si myslím, že validace je přehnaně zdůrazňována.

Mike McDonald: Validace? Prosím vás, jděte mi s tím někam. Z těch validačních fanatiků akurát tak zešílím. Procházení pod žebříky, rozbíjení zrcadel a šlapání na čáry má nejspíš větší vliv na SERP než validace.

Lucas Ng (aka shor): Adam Laskin z Google se někde zmínil, že zohledňování validity a přístupnosti dokumentů by znamenalo vykročit na šikmou plochu…

Pozn. překl.: Zajímavým dokumentem ve vztahu k tomuto tématu je příspěvek na oficiálním blogu Google od T. V. Ramana Finding easy-to-read web content.

Následující část se vztahuje k tomu, jak Google hodnotí stránky vzhledem k jejich umístění v rámci konkrétního webu či domény.

Vztahuje se k počtu a důležitosti odkazů, které vedou na cílový web ze všech ostatních webů na internetu.

Důležitost: 4,5 (zásadní vliv) Neshoda: 0,9 (výrazná shoda)

Barry Welford: Nejdůležitější je kvalita cílové stránky. Mechanismus výpočtu PageRanku sám zajistí přirozené rozložení globální link popularity mezi jednotlivé stránky webu.

Neil Patel: Pevně věřím, že globální link popularity webu silně ovlivňuje ranking jednotlivých stránek.

Lucas Ng (aka shor): Představte si stránku jako město. Jestliže velkoměsto má dálnice, vlaková nádraží, autobusové stanice a přístav, tak to ukazuje na důležitý uzel. Osiřelá webová stránka bez odkazů, které by na ni vedly? To může klidně být ztracený kmen amazonských indiánů, který dosud nikdo neobjevil.

Nejde ani tak o datum registrace domény, jako spíš o zpřístupnění indexovatelného obsahu čitelného pro vyhledávač (uvědomte si, že toto se může měnit se změnami vlastníka domény).

Důležitost: 4,0 (zásadní vliv) Neshoda: 1,1 (výrazná shoda)

Scottie Claiborne: Myslím, že tenhle faktor měl vždy určitý význam a během posledních dvou let se ještě zvýšil.

Barry Welford: Velmi nové weby mohou pomaleji získávat v hodně konkurenčních oblastech.

Jill Whalen: Hodně důležitý faktor, hlavně pro weby, které nejsou starší než jeden rok.

Chris Boggs: Viděli jsme nové weby vzkvétat, pokud měly výrazné napojení na „rodiče“ v podobě důvěryhodného webu.

Vyjádření tématické příbuznosti mezi odkazující stránkou či webem, cílovým webem a klíčovým slovem.

Důležitost: 3,9 (zásadní vliv) Neshoda: 1,1 (výrazná shoda)

Scottie Claiborne: Myslím, že v dokonalém algoritmu by relevance hrála roli. Jestli už Google vymyslel, jak to udělat, aby tohle fungovalo, to nevím, věřím však, že právě toto je konečným cílem. Ať už relevantní odkazy přinášejí či nepřinášejí zvýšení významu stránky, jsou dobrým obchodem a pomáhají získat vyšší pozice v SERP.

Eric Ward: Pokud by to nefungovalo, promarnil jsem čtrnáct let života.

Russ Jones: Počítá se do toho i klíčové slovo? Myslím, že tohle dělení témat je nesmyslné.

Lucas Ng (aka shor): Všichni vaši sousedé mají širokou škálu IBL z řady tématicky souvisejících webů. Vy máte odkazy se stejnými slovy ze své tématicky nesouvisející webfarmy pornoserverů, on-line kasín a webů prodávajících léčiva. Je zde určitá možnost, že vyhledávač vás bude považovat za „odchylku“ od normy a označí si vás jako cíl pokoutně získaných nerelevantních odkazů.

Vztahuje se k počtu a důležitosti odkazů, které vedou na cílový web ze všech tématicky příbuzných webů na internetu.

Důležitost: 3,9 (zásadní vliv) Neshoda: 1,1 (výrazná shoda)

Scottie Claiborne: Google se nikdy tolik nesoustředil na významovou příbuznost jako například Teoma, myslím však, že na tom pracují, aby získali relevantnější výsledky vyhledávání.

Guillaume: Viděl jsem, jak jeden můj web poskočil z 39. místa na první právě v okamžiku, kdy získal jeden jediný odkaz… z webu, který byl na zvolené klíčové slovo ve vyhledávání do té doby první… Zkuste uhodnout, jaká je moje odpověď na tuhle otázku…

Lucas Ng (aka shor): Vysoce specializovaný web nemusí mít velké množství odkazů, ale několik odkazů od „autorit“ ze sousedství obvykle dostačuje k tomu, aby získal vysokou pozici na klíčová slova ze svého specializovaného oboru. Server považovaný za autoritu v oboru vlastně vyhledávači říká: „Hej, my si myslíme, že tenhle web je pro tohle klíčové slovo nejlepší!“

Rychlost a množství, v jakém přibývají nové odkazy na cílový web.

Důležitost: 3,5 (silný vliv) Neshoda: 0,9 (výrazná shoda)

Neil Patel: Pokud budete neustále získávat tisícovky nových odkazů, začne váš ranking rychle stoupat. Viděl jsem to kolikrát, v souvislosti s Diggem.

Ben Pfeiffer: Může mít dramatický efekt v případě nových webů.

Debra Mastaler: Viděla jsem velký vzestup v pozicích na vyhledávačích u webů s množstvím nových odkazů, pokud zároveň došlo i k zvětšení objemu obsahu a dalších faktorů. Tento vzestup může být zpomalen, pokud většina odkazů přichází z bezvýznamných webů. Nikdy jsem nezaznamenala, že by nárůst počtu odkazů sám o sobě znamenal pro web nějaký přínos.

Míra vztahu mezi obsahem webu a dotazem, který uživatel zadává do vyhledávače.

Důležitost: 3,2 (silný vliv) Neshoda: 1,4 (nízká shoda)

EGOL: Projeví se, pokud máte nějaké odkazy z cizích webů, které používají text shodný s dotazem zadaným do vyhledávače.

Ben Pfeiffer: Tvrdím, že bychom neměli tak dobré výsledky vyhledávání, kdyby na tomto faktoru nezáleželo. A záleží na něm ještě více nyní, když se Google snaží zabránit různým google bombám a podobným věcem.

Will Critchlow: Příklady svědčící proti tomuto faktoru jsou weby pokrývající široké spektrum témat, jako je třeba Wikipedia.

Statistiky CTR, času stráveného návštěvníky na stránce či webu, přímých přístupů návštěvníků skrze záložky (bookmarks) a další, které může Google měřit prostřednictvím svého toolbaru, WiFi sítí s volným vstupem, služby Google Analytics a podobně. (Berte v úvahu, že zde jde o čistou spekulaci – Google nikdy veřejně nepřiznal, že by podobné údaje zaznamenával a vytvářel jejich statistiky.)

Důležitost: 2,7 (částečný vliv) Neshoda: 1,2 (průměrná shoda)

EGOL: Měli by si nechat vyšetřit hlavy, jestli tyhle faktory nesledují!

Andy Hagans: Tohle jsou faktory budoucnosti – budou významnější v roce 2008 než v roce 2007.

Lucas Ng (aka shor): Stále důležitější faktory. Jisté obavy trochu budí fakt, že vyhledávače „vidí“, co uživatel dělá – zvláště v případě uživatel, kteří používají některé specializované služby vyhledávačů. Jakmile dosáhnete kritické masy uživatelů, proč byste tato data nevyužili? Pokud bych věděl, že výsledek číslo 2 má 5x vyšší CTR než výsledek číslo 1, přesunul bych výsledek číslo 2 k výsledku číslo 1. ASAP! Je zřejmé, že je pro uživatele vyhledávače relevantnější…

Ruud Hein: Domnívám se, že Google se v této oblasti stále teprve učí – jak sbírat data a jak je chápat, jak je propojit s chováním uživatel. Jaké vzorce odpovídají jakým typům vyhledávání a webů?

Google bývá příležitostně podezírán či obviňován, že manipuluje s hodnotami některých webů či domén (tento faktor se zvláště vztahuje na pozitivní vliv na hodnocení stránek).

Důležitost: 2,6 (částečný vliv) Neshoda: 1,7 (nízká shoda)

Danny Sullivan: Tady jen spekuluješ, Rande? A proč nemluvíme o Yahoo, o kterém je známo, že hodnoty některých webů jeho zaměstnanci kontrolují, což sami přiznávají.

Rand Fishkin: Osobně nevěřím, že Google uměle navyšuje ranking některých webů.

Debra Mastaler: To je jediný způsob, jak DMOZ přežívá.

Will Critchlow: Pokud k tomuto vůbec kdy dochází – myslím, že je to výjimečné, ale jestli se to stane, pak jde o velmi významný vliv.

Chris Boggs: Například Wikipedia?

TLD přípona webu. Podotýkám, že některé domény, například „edu“, „gov“ nebo „mil“, podléhají striktnímu omezení a nelze si je libovolně registrovat.

Důležitost: 2,5 (částečný vliv) Neshoda: 1,2 (průměrná shoda)

Jonah Stein: Rozdíly mezi TLD doménami „com“, „edu“, „gov“, „org“ nebo „mil“ jsou přinejlepším velmi malé. Obecná víra, že TLD hraje nějakou roli, je už pouhý přežitek zbylý po vzorci odkazování běžném v rámci domén „edu“, „org“ a „mil“, který je odlišný od komerčních domén. Ostatní TLD, jako například „tv“ nebo „go“, jsou již mnohem méně preferovány.

Danny Sullivan: A ještě více, pokud mluvíme o weby specifické pro určitý stát.

Lucas Ng (aka shor): Měli byste raději nějakou bezcennou studentskou stránku na doméně „edu“ nebo relevantní odkaz z webu, který je pro dané téma autoritou? Není to ani tak TLD, oč jde, ale fakt, že „gov“ a „edu“ weby jsou obvykle velmi významné, vzhledem k množství IBL, které na ně směřuje.

Ruud Hein: Novější TLD mohou mít vliv pouze na nové weby. Znamenají tedy pro ně nevýhodu. Nevýhodou je stáří TLD, nikoli TLD sama.

Jak často se na webu objevují nové stránky?

Důležitost: 2,5 (částečný vliv) Neshoda: 1,0 (průměrná shoda)

Scottie Claiborne: Nevěřím, že četnost přidávání nových stránek na web má cokoli společného s rankingem, věřím však, že čím více stránek s kvalitním obsahem máte, tím lépe.

Barry Welford: Velké, zřetelně automatizované přidávání velkého počtu nových stránek může spustit nějakou reakci.

Ben Pfeiffer: Myslím, že tady ses trefil. Ze zkušenosti mohu říci, že jsem se nikdy nesetkal s negativním vlivem příliš mnoha nových stránek. Myslím, že se tvrdilo, že cokoli nad 500 000 stránek volá po kontrole. Stačí nechovat se hloupě.

Laura Lippay: Záleží také na kontextu – zpravodajský server může snadno vyprodukovat 1 000 nových stránek denně, zatímco web o domácím mazlíčkovi může mít jednu týdně, ale to je normální pro tento typ webu. Právě odchylka od normálu zde může být tím podstatným.

Četnost hledání doménového jména nebo značky společnosti či organizace, jak je možno zjistit z logů vyhledávacích serverů.

Důležitost: 2,0 (částečný vliv) Neshoda: 1,0 (průměrná shoda)

EGOL: Pokud po vás davy touží, měly by být vyslyšeny.

Wil Reynolds: Tohle by bylo právě teď docela šikovné, ale v budoucnu by to mohlo být zneužito.

Ben Pfeiffer: Může potenciálně ovlivnit ranking. Google tato data určitě sleduje, je však těžké říci, zda je také zohledňuje v aktuálním algoritmu.

Elisabeth Osmeloski: Nevím o žádném důkazu, který by svědčil ve prospěch tohoto faktoru, ale já bych je (zcela instinktivně) podezřívala, že časté hledání stejného webu může mít časem vliv na SERP.

Služby Google Webmaster Central lze využívat, pokud se zaregistrujete v síti Google a prokážete, že vám cílový web skutečně patří.

Důležitost: 1,4 (minimální vliv) Neshoda: 0,8 (výrazná shoda)

Neil Patel: Využíval jsem Google Webmaster Central pro pořádný počet webů a většině to skutečně nijak nepomohlo.

Aaron Wall: Většina kvalitních webů nebude v dohledné době verifikována.

Michael Gray: Nepomůže to rankingu, ale může to zvýšit rychlost indexace a požadavkům na znovuzahrnutí do indexu, které přicházejí prostřednictvím Google Webmaster Central, je věnována větší pozornost.

Chris Boggs: Tohle může mít, podle mého názoru, vliv pouze tehdy, pokud budou na web aplikována doporučení Google Webmaster Central, avšak výsledný efekt bude automaticky přisouzen jiným faktorům.

Tato část se vztahuje na to, jakou váhu Google přikládá odkazům z cizích webů, které směřují na cílovou stránku.

Text, který je obsažen v elementu a (anchor text).

Důležitost: 4,4 (zásadní vliv) Neshoda: 0,8 (výrazná shoda)

Aaron Wall: Během posledních jednoho či dvou let Google přesunul důraz od textů tvořících odkazy k autoritě domény a počtu citací.

Mike McDonald: Text tvořící odkaz je tím nejjednodušším ukazatelem toho, o čem si odkazující myslí, že je obsahem vaší stránky či webu.

Michael Gray: Text odkazu hraje stejně tak roli jako text okolo něj.

Marcus Tandler: Text odkazu stále zůstává nejvýznamnějším faktorem.

Vztahuje se k počtu a důležitosti odkazů, které vedou na odkazující web ze všech ostatních webů na internetu.

Důležitost: 3,6 (silný vliv) Neshoda: 1,3 (nízká shoda)

Marcus Tandler: Čím lepší je odkazující web, tím lepší je odkaz.

Chris Boggs: Link popularity odkazující stránky a webu je pravděpodobně nejdůležitějším faktorem hodnocení kvality odkazu.

Nakolik web, ze kterého přichází odkaz, souvisí s tématem cíle odkazu.

Důležitost: 3,5 (silný vliv) Neshoda: 0,9 (průměrná shoda)

Mike McDonald: Tématická příbuznost nemusí nutně udávat autoritativnost.

Guillaume: Velmi důležité.

Chris Boggs: A zase, některé stránky či weby pokrývají široké spektrum témat.

Vztahuje se k počtu a důležitosti odkazů, které vedou na cílový web ze všech tématicky příbuzných webů na internetu.

Důležitost: 3,5 (silný vliv) Neshoda: 1,2 (průměrná shoda)

Scottie Claiborne: Co se týče relevance, nemyslím, že je Google už tak daleko, ale určitě na tom pracují.

Michael Gray: Pokud nemáte žádné odkazy ze své komunity, je dobré umístění ve vyhledávání mnohem obtížnější.

Marcus Tandler: Zvláště významné pro weby působící jako komunitní centra.

Doba, po kterou odkaz na cílový web existuje.

Důležitost: 3,1 (silný vliv) Neshoda: 1,0 (průměrná shoda)

Neil Patel: Je obtížné odlišit tento vliv od vlivu stáří webu.

Russ Jones: Věřím, že stáří odkazů se stane v budoucnu základem vyhledávacích algoritmů.

Chris Boggs: Testovali jsme to a zdá se, že pro Google je zapotřebí minimální stáří odkazu 3 až 4 měsíce – čím starší, tím lepší.

Text stránky před a za odkazem.

Důležitost: 3,1 (silný vliv) Neshoda: 0,8 (výrazná shoda)

Neil Patel: Před rokem nebo tak nějak jsem spustil web Fruit Cast, který se ihned umístil na podcastovou reklamu díky textu obklopujícímu odkazy. Dodnes se ještě umisťuje a přitom na tom webu nic nemám.

Michael Gray: Získává na významu, pokud text odkazu není založen na klíčových slovech – například „klikni zde“.

Marcus Tandler: Pravděpodobně bude mnohem důležitější v budoucnu. Například sady odkazů v patičkách stránek jsou pro Google jasným znamením, že tyto linky nemají takovou hodnotu.

Chris Boggs: Podle nejnovějších studií se tento faktor stává stále více a více důležitým. Podíváme-li se na výsledky vyhledávání Google Image, testy ukazují, že významnost obrázků je hodnocena stejně tak podle okolního textu, jako podle jakékoli vlastnosti obrázku samého.

Vztahuje se k počtu a důležitosti odkazů, které vedou na stránku, z níž přichází odkaz, zevnitř webu.

Důležitost: 2,9 (částečný vliv) Neshoda: 1,2 (průměrná shoda)

Eric Ward: Viděl jsem případy, kdy jeden odkaz z jediné vnitřní stránky webu znamenal pro odkazovaný web zisk pozice na první stránce vyhledávání.

Michael Gray: Správně zvolený text vnitřního odkazu může být velmi užitečný, jakmile začne být web považován za důvěryhodný.

Chris Boggs: Tohle se může obrátit proti vám, když toho budete zneužívat a když bude mít web příliš málo IBL z jiných domén.

TLD přípona webu. Podotýkám, že některé domény, například „edu“, „gov“ nebo „mil“, podléhají striktnímu omezení a nelze si je libovolně registrovat.

Důležitost: 2,5 (částečný vliv) Neshoda: 1,2 (průměrná shoda)

EGOL: Teoreticky ne… ale každý ví, že odkazy z domén „edu a „gov“ jsou cenné, protože tyhle domény mají často tuny kvalitních odkazů z významných webů.

Michael Gray: Domény „edu a „gov“ jsou důležitější.

Marcus Tandler: Lidé obvykle přeceňují odkazy z „edu“ domén. Odkazy z „edu“ webů nedávají žádný bonus, to prostě jen universitní weby bývají vzhledem ke svému charakteru považovány za důvěryhodnější než jiné weby – jsou staré a křupavé a mají spousty zpětných odkazů.

Vliv hodnoty PageRanku, jak se ukazuje na lištičce Google (Google Toolbar PageRank).

Důležitost: 2,5 (částečný vliv) Neshoda: 0,9 (průměrná shoda)

EGOL: Spoustu lidí říká „žádný“, ale stále ještě něco o webu vypovídá.

Aaron Wall: Google Toolbar se chronicky zpožďuje, ale Google používá hodnot PageRanku pro nastavení priorit procházení stránek (crawling) a při rozhodování, zda dokument zařadit do primárního nebo doplňkového indexu (supplemental index).

Mike McDonald: Dobrý jako obecný ukazatel. Nenechte se jím příliš ovlivňovat.

Ben Pfeiffer: Myslím, že všechno, co bylo zapotřebí říci, už bylo řečeno u PageRanku. Tento faktor už není důležitý a data zobrazovaná v lištičce jsou měsíce stará. Webmasteři se stali, při svém rozhodování, na tomto nástroji závislými.

Datum vzniku odkazu, jeho změny a podobně.

Důležitost: 2,5 (částečný vliv) Neshoda: 1,0 (průměrná shoda)

Ben Pfeiffer: Ano, tento faktor má svůj vliv v závislosti na tom, kdy byl odkaz vytvořen a jak dlouho existuje.

Chris Boggs: Stejné jako u stáří odkazu.

Tato část se zabývá faktory, které mohou mít negativní dopad na schopnost robota procházet stránky nebo na ranking stránek v Google.

Server, na kterém jsou stránky umístěny, bývá často nedostupný, stránky nelze procházet.

Důležitost: 3,8 (silný vliv) Neshoda: 1,3 (nízká shoda)

EGOL: Proč by měly mít vysoké pozice v SERP odkazy, které vedou do prázdna?

Aaron Wall: Pokud váš obsah nemůže být indexován, získávají ostatní výhodu, protože jsou indexováni dříve. A navíc, pokud je web často mimo provoz, vyhledávačům se nemusí příliš chtít posílat na něj návštěvníky.

Ben Pfeiffer: Zdá se, že pokud web vypadne na více než 48 hodin, velice rychle zmizí z indexu.

Vztahuje se k chování vyhledávače, pokud při indexování webu narazí na obsahově stejnou či velmi podobnou stránku.

Důležitost: 3,6 (silný vliv) Neshoda: 1,2 (průměrná shoda)

Scottie Claiborne: Jelikož vyhledávačům stačí jedna verze konkrétního obsahu, domnívám se, že duplicitní obsah zahazují. V dokonalém světě by index obsahoval mnohem méně duplicit a myslím, že to je cíl, ke kterému Google směřuje. Nemyslím, že duplicitní obsah je nějak penalizován – je prostě jen zbytečný.

DazzlinDonna: Pokud je váš obsah vyfiltrován jako duplicitní, pak vám to značně uškodí.

Laura Lippay: Může snížit viditelnost nebo nepřímo poškodit ranking dělením zpětných odkazů, v závislosti na povaze oné „duplicity“.

Vliv odkazů, které vedou z vašeho webu na jiný, méně kvalitní web, na hodnocení vašeho vlastního webu.

Důležitost: 3,5 (silný vliv) Neshoda: 1,2 (průměrná shoda)

Russ Jones: Najděte mi uživatele praSEO (black hat SEO), který by se o tomhle nepoučil tím tvrdším způsobem – zničením svého vlastního webu vypiplaného kvalitním SEO na špičkové pozice ve vyhledávači tím, že z něj odkazoval na spamovací web.

Lucas Ng (aka shor): Odkazováním na méně kvalitní weby v sousedství sám sebe označujete za součást tohoto sousedství.

Ani Kortikar: Podstatný je poměr kvalitních a nekvalitních odkazů.

Natasha Robinson: Tohle stále ještě řadím mezi Google FUD.

Vztahuje se ke zdrojovému kódu stránek u webů, které na větším množství svých stránek používají stejný text jako obsah elementů title a meta.

Důležitost: 3,3 (silný vliv) Neshoda: 1,3 (nízká shoda)

Aaron Wall: Filtry duplicitního obsahu jsou stále přísnější a přísnější. Pokud web neposkytuje mnoho obsahu a navíc ještě obsahuje řadu duplicit, nejen že to snižuje ranking, ale také to může způsobit vypadnutí mnoha stránek do doplňkového indexu (supplemental index).

Ben Pfeiffer: Myslím, že tahle otázka je zavádějící a měla by být přeformulována. Identický text na všech stránkách celého webu neovlivňuje crawling ani ranking. Stránka pouze nezíská dobrou pozici v SERP, protože není správně optimalizována. Google se snaží z webů získat co nejvíce relevantních informací a pozice webu ve vyhledávání tomu pak odpovídá.

Lucas Ng (aka shor): Duplicitní titulky mnoha stránek vážně snižují schopnost stránek získat dobrou pozici, zvláště u stránek z oblasti dlouhého ocasu (long tail), které nemají mnoho zpětných odkazů. Tyto stránky vzájemně soupeří v oblasti vnitřní odkazovanosti a relevance elementu title, takže je důležité mít unikátní titulek každé stránky.

Chris Boggs: Způsob číslo jedna, jak se dostat do doplňkového indexu (supplemental index), aspoň nyní.

Vliv odkazových bloků v patičkách stránek a podobně.

Důležitost: 3,3 (silný vliv) Neshoda: 1,4 (nízká shoda)

Danny Sullivan: Důležité, pokud se na to přijde.

Aaron Wall: Viděl jsem weby s převážně málo kvalitními odkazy dostat se vysoko v SERP na celkem konkurenční fráze. Viděl jsem také weby s lacinými recipročními linky, které se neumístily, dokud neodstranily ony reciproční odkazy. A také čím více kvalitních odkazů máte, tím více těch nekvalitních váš web snese.

Ben Pfeiffer: Tvrdí, že sledují placené odkazy prostřednictvím pravděpodobnostních modelů a sofistikovaných analyzačních algoritmů. Některé weby jsou snadno identifikovatelné, takže jim lze zabránit v předávání PageRanku. Nicméně stále zbývá řada webů, na nichž se oplatí mít placený odkaz. Při kupování odkazů bych využíval náhody, pečlivě vše zvažoval a hlavně nikdy nenásledoval davy.

Joost de Valk: Může to snížit kvalitu vašich vlastních odkazů vedoucích ven z webu…

Četnost výskytu často vyhledávaných klíčových slov v textu nebo kódu stránky.

Důležitost: 3,3 (silný vliv) Neshoda: 1,0 (průměrná shoda)

Scottie Claiborne: Myslím, že to je celkem extrém, ale ano, stránky vytapetované klíčovými slovy mohou být postiženy nižším rankingem.

Guillaume: Mnohem méně důležité v cizích jazycích.

Lucas Ng (aka shor): Ať už použijete jakoukoli metodu optimalizace pro vyhledávače, jakmile překročíte určitou rozumnou míru, stránka bude zaznamenána a můžete očekávat, že se projeví nějaké negativní vlivy.

Natasha Robinson: A zase… všechny tyhle stránky nabízející viagru a nemovitosti to docela dobře snášejí.

Jde o dobu, která uplyne mezi odesláním požadavku na server a přijetím odpovědi robotem.

Důležitost: 2,8 (částečný vliv) Neshoda: 1,0 (průměrná shoda)

Thomas Bindl: Pomalejší crawling, bez vlivu na ranking.

Ben Pfeiffer: Roboty pracují v milisekundách, prostě se jen ujistěte, že je server k dispozici, kdykoli je potřeba.

Debra Mastaler: Závisí na kvalitě hudby, kterou hraje výtah.

Lucas Ng (aka shor): Omezuje možnost crawlingu webu.

Odkazy, které vedou na váš web z webů, které vyhledávače považují za nekvalitní.

Důležitost: 2,2 (částečný vliv) Neshoda: 1,0 (průměrná shoda)

Jonah Stein: Závisí na určité prahové hodnotě. Pokud většina zpětných odkazů vede ze spamovacích webů, je to škodlivé.

Scottie Claiborne: Myslím, že zpětné odkazy ze spamovacích webů mohou ohrozit nově vzniklé weby, ale nevěřím, že mají nějaký vliv na důvěryhodné weby.

Aaron Wall: Pokud máte nový web a většina nebo všechny odkazy na něj vedou ze spamovacích webů, může být těžší získat si důvěru Google. Starší weby s mnoha kvalitními zpětnými odkazy vydrží bez úhony mnohem více spam odkazů. Záleží spíše na poměru mezi kvalitními a nekvalitními odkazy, než na přesném počtu nekvalitních odkazů.

Lucas Ng (aka shor): Pokud Google identifikuje stránku s nízkým poměrem signál-šum (nekvalitní kontra kvalitní odkazy), je velice pravděpodobné, že všechny odkazy z této stránky přestane započítávat nebo sníží jejich váhu.

Návštěvnost webu.

Důležitost: 2,1 (částečný vliv) Neshoda: 1,0 (průměrná shoda)

Eric Enge: Výstraha: Pokud je počet vašich návštěvníků v porovnání s obdobnou konkurencí nízký, může vám to uškodit a v budoucnu vám to zcela jistě uškodí.

Aaron Wall: Frekvence používání dat je jednou ze známek kvality. Pokud je nízká, musí ji web dohnat něčím jiným.

Will Critchlow: Věřím, že toto přinese velkou změnu v naší oblasti podnikání – nárůst významu tohoto druhu faktorů.

Následující otázky se soustřeďují na představu dotazovaných o principech a funkčnosti algoritmu pro Google ranking (výpočet PageRanku).

Jaký je váš názor na Google Sandbox - situaci, kdy nové weby (nebo ty, které nedávno změnily majitele) zažívají období nízkého rankingu a pozic v SERP?
Jaký je váš názor na Google Sandbox – situaci, kdy nové weby (nebo ty, které nedávno změnily majitele) zažívají období nízkého rankingu a pozic v SERP?

Jaký je váš názor na dopad personalizace na manipulaci (spamming) s Google rankingem?
Jaký je váš názor na dopad personalizace na manipulaci (spamming) s Google rankingem?

Která z následujících částí algoritmu je podle vás ta nejdůležitější pro Google ranking?
Která z následujících částí algoritmu je podle vás ta nejdůležitější pro Google ranking?

Věříte, že uživatelská data (doba pobytu na stránce, počet kliknutí na SERP, statistiky procházení z Google Toolbaru a podobně) mají vliv na Google ranking?
Věříte, že uživatelská data (doba pobytu na stránce, počet kliknutí na SERP, statistiky procházení z Google Toolbaru a podobně) mají vliv na Google ranking?

Pozn. překl.: Vzhledem ke komplikovanosti tématu jsme se rozhodli k českému překladu doplnit výkladový slovník pojmů, které se nám zdály být důležité pro lepší pochopení článku. Výklad se vztahuje výhradně k tomuto dokumentu a nemusí vždy souhlasit s obecně přijímaným výkladem konkrétních termínů.

anchor text
Text odkazu je ta část odkazu, která je viditelná pro čtenáře (z jeho pohledu to vlastně je odkaz jako takový). Například v odkazu <a href='http://interval.cz'>Interval.cz</a> je textem odkazu (a tedy z pohledu čtenáře odkazem) část Interval.cz.
ASAP
as soon as possible
Doslova „tak rychle, jak je to jen možné“. Jedna ze zkratek, jimiž se na internetu občas zkracuje mezilidská komunikace. Vycházejí z angličtiny a většinou zastupují celé věty či fráze, ačkoli ne vždy je naprosto zřejmý jejich smysl.
black hat SEO
Zjednodušeně řečeno jde o využívání nedovolených či podvodných praktik pro nekalé navýšení PageRanku webu. Tyto praktiky mohou zahrnovat zásahy do vlastního webu, pokusy o zásahy do cizích webů i zneužívání nevědomosti klientů a jiných osob. V češtině též označováno termínem praSEO. Opakem black hat SEO je white hat SEO.
crawling
Procházení a stahování stránek robotem. Stránky, které robot (crawler) neprojde a neuloží k pozdějšímu vyhodnocení, nemohou být následně zobrazovány ve výsledcích vyhledávání.
CTR
click-through rate
Míra prokliku. Číslo udávající poměr mezi počtem zobrazení odkazu a počtem kliknutí na něj.
digger
Hovorové označení uživatele komunitní služby Digg.com, která slouží ke vzájemnému informování o zajímavých stránkách. Stránka, která získá vysokou pozici na titulce služby (odkáže na ni velké množství uživatelů služby), přitáhne obvykle velkou pozornost ještě většího počtu dalších uživatelů – vzniká tak lavinový efekt, který může přivést na cílovou stránku milióny návštěvníků doslova během okamžiku (a dlouhodobě také podstatně zvýšit PageRank stránky).
deep content pages
Obsahové stránky uložené hluboko ve struktuře webu. Velmi často bývají jen těžko dostupné z titulní stránky webu, proto mívají nízkou návštěvnost (bez ohledu na kvalitu obsahu) a vyhledávač je může vnímat jako málo významné.
FUD
fear, uncertainty and doubt
Marketingová praktika, kdy se k manipulaci zákazníkem využívá uměle vzbuzovaný strach, nejistota a obavy. Může nabýt až rozměrů trestného činu (šíření poplašné zprávy). Je založena na neznalosti a důvěřivosti průměrného zákazníka. Využívá se především v konkurenčním boji, kdy jedna firma o druhé šíří lživé či zavádějící informace. Úspěšný FUD se ale obvykle zakládá na zneužití reálné informace (například nebezpečí zhroucení některých počítačových systémů v roce 2000).
Google bomba
Google bomba je technika využívaná většinou k poškozování pověsti veřejně známých osob. Tak například při vyhledávání jména amerického prezidenta se jako první odkaz zobrazila stránka popisující jeho sexuální praktiky, nebo při vyhledávání informací o francouzské armádě se zobrazila jako první stránka líčící francouzskou armádu coby notorického poražence. Tento jev je považován za nežádoucí a Google i ostatní vyhledávače se ho snaží různými způsoby eliminovat.
Google Toolbar
Nástroj Google Toolbar je doplněk prohlížeče rozšiřující jeho možnosti o služby Google. V češtině se tomuto nástroji často říká lištička (zdrobnělina slova „lišta“).
Google Toolbar PageRank
Číslo, které zobrazuje Google Toolbar a které je snad odvozeno nějakým algoritmem od skutečného PageRanku, příslušný algoritmus však Google tají.
IBL
inbound link
Doslova „příchozí odkaz“. Odkaz vedoucí z cizího webu na váš web. V češtině bývá tento termín překládán jako zpětný odkaz (z vašeho pohledu totiž vede „zpět“ na vaši stránku).
keyword
Klíčové slovo. Slovo či termín, které má z hlediska tématu stránky mimořádný význam.
keyword stuffing
Nadužívání klíčových slov v textu nebo metaelementech stránky. Považováno za nedovolenou praktiku black hat SEO (praSEO). V češtině též tapetování klíčovými slovy. Obecně se věří, že vyhledávače pomocí frekvenční analýzy hodnotí počet klíčových slov ve stránce a stránky s podezřele vysokým počtem mohou vyřadit z indexu. Blíže viz například Avoiding Keyword Stuffing Ban.
link authority
Pokud jakákoli vaše stránka odkazuje na jinou stránku stejného webu, přenáší se na odkazovanou stránku část PageRanku stránky odkazované. Pokud stránka odkazuje na dvě jiné stránky, stávají se tyto stránky z pohledu vyhledávače stejně významnými. Čím více odkazů ze stránky vede, tím více se přenášený PageRank dělí (snižuje se) a významnost odkazovaných stránek z pohledu vyhledávače klesá. Proto je důležité správně strukturovat především interní navigaci, aby se PageRank soustřeďoval na důležitých stránkách (z pohledu SEO optimalizátora).
link popularity
Něco jako „odkazová popularita“ či „odkazová proslulost“. Zjednodušeně řečeno jde o množství a kvalitu odkazů, které vedou na stránku z cizích domén. Tento faktor ztratil na významu poté, co jej začali SEO optimalizátoři zneužívat. Viz článek Link popularity = být viděn.
long tail
Doslova „dlouhý ocas“. Při statistickém hodnocení četnosti určité skupiny jevů, malá část těchto jevů nastává velmi často, zatímco většina je jen málo frekventovaná a v grafickém vyjádření tvoří velmi dlouhou, ale těžko rozeznatelnou část křivky. Nejde však o jevy zanedbatelné, protože takřka vždy jsou ve svém součtu četnější, než nejfrekventovanější skupina. Příkladem může být sortiment vyráběného zboží – přestože velké podniky vyrábějí velké množství produktů, „long tail“ reprezentovaný malými a středními podniky vyrobí většinu všech produktů na trhu.
long tail keywords
Klíčová slova, která jsou hledána jen velmi málo. Každé takové slovo přivádí na web jen minimální množství návštěvníků, v součtu však mohou tato klíčová slova jako celek přivést na web až 80 % všech návštěvníků.
navigational query
Navigační dotaz. Obyčejně částečný či úplný název domény cílového webu omylem (časté u masy laických uživatelů webu) či záměrně (časté u SEO specialistů) vložený do vyhledávacího pole vyhledávače.
off-page faktor
Opak on-page faktoru.
Faktor ovlivňující ranking stránky, který však není fyzickou součástí stránky samé. Nesouvisí s obsahem stránky. Typickým faktorem tohoto druhu je text odkazu na stránku, kterýžto odkaz je umístěn na nějakém cizím webu.
on-page faktor
Opak off-page faktoru.
Faktor ovlivňující ranking stránky, který je fyzickou součástí stránky samé. Souvisí s obsahem stránky. Typickým faktorem tohoto druhu je nadpis stránky.
PageRank
Hodnota, kterou vyhledávače přiřazují každému jim známému URL. Udává významnost (potažmo kvalitu) obsahu umístěného na této URL. Čím vyšší je tato hodnota, tím výše se může daná stránka dostat v SERP.
piggybacking
Forma parazitního SEO. Pokud se vám podaří umístit odkaz na své stránky do stránek s kvalitním SEO (a tudíž vysokým PageRankem), zvýšíte tak PageRank stránky, na kterou tento odkaz vede.
ranking
Hodnocení stránek z hlediska relevance vůči vyhledávanému slovu či frázi, míra významnosti webu.
ranking factors
Faktory ovlivňující hodnocení stránek z hlediska relevance vůči vyhledávanému slovu či frázi. Vyhledávač podle nich hodnotí „kvalitu“ stránek.
SEO
search engine optimization
Doslova „optimalizace pro vyhledávače“ (občas též – nesprávně – označováno jako search engine optimalization). Přizpůsobení formy, obsahu a dalších parametrů stránky tak, aby se odkaz na ni co nejčastěji zobrazoval ve výsledcích hledání. Blíže viz SEO – Search Engine Optimization.
SEO spam
Skupina metod spadajících do oblasti black hat SEO (praSEO), jejichž cílem je nedovoleným či podvodným způsobem navýšit ranking stránky. Patří sem například vkládání textu do kódu stránky tak, aby byl viditelný pouze pro roboty (a nikoli návštěvníky), keyword stuffing (tapetování klíčovými slovy), zapojení do linkfarem a podobně.
SERP
search engine results page
Stránka zobrazující výsledky vyhledávání konkrétního termínu v podobě řady odkazů na různé weby.
snippet
Výňatek z textu stránky, který vyhledávač zobrazuje spolu s URL stránky v SERP. Může podstatně ovlivnit CTR odkazu.
spidering
Přirovnání popisující chování robota (automatu, programu) při procházení webu. Slovo „web“ znamená mimo jiné „pavoučí síť“, slovo „spider“ znamená totéž co „pavouk“. Jednotlivé stránky webu si lze představit jako uzly pavoučí sítě, jednotlivá vlákna pak jako odkazy mezi stránkami. Spidering je pohyb robota (nazývaného též spider) od stránky ke stránce prostřednictvím odkazů. (Za spiderem, který hledá cestu, obvykle následují další roboty – typicky crawler, který obsah stránek ukládá do databanky vyhledávače.)
supplemental index
Takzvaný doplňkový index. Stránky, které Google považuje za kvalitní, ukládá do hlavního (primárního) indexu, z nějž čerpá údaje pro SERP. Do doplňkového indexu jsou zařazovány stránky, které Google navštívil, ale shledává je z nějakého důvodu problematickými – to jsou v současnosti typicky stránky s duplicitním obsahem (důvody pro zařazení do doplňkového indexu se průběžně mění). Zařazení webu do doplňkového indexu má obvykle za následek výpadek návštěvnosti, což může mít pro některé weby likvidační efekt.
TLD
top level domain
Doslova „doména nejvyšší úrovně“. Část doménového jména serveru, která označuje jeho teoretickou příslušnost nebo působnost. Kromě takzvaných národních domén (například „cz“ pro ČR nebo „sk“ pro SR) existuje řada zvláštních domén (typu „com“ pro prezentaci firem nebo „gov“ pro vládní úřady USA). O zavádění nových speciálních domén se vedou tvrdé konkurenční boje, protože mohou znamenat významnou konkurenční výhodu, i když třeba jen z pohledu sociálního inženýrství.

Původní článek: Search Engine Ranking Factors V2 (Rand Fishkin a Jeff Pollard, 2. 4. 2007)
Překlad: Málek, Vilém
Odborná a jazyková spolupráce: Sušňová, Eva
Přeloženo se svolením autora (další překlady).

Original article: Search Engine Ranking Factors V2 (Rand Fishkin & Jeff Pollard, 2. 4. 2007)
Translation: Málek, Vilém
Language and expert collaboration: Sušňová, Eva
Language of translation: Czech (for readers from Czech and Slovak republics)
Translated with the permission of the author (other translations).

Starší komentáře ke článku

Pokud máte zájem o starší komentáře k tomuto článku, naleznete je zde.

Předchozí článek Drobečková navigace v CSS
Další článek mlog.cz
Štítky: Články, překlady

Mohlo by vás také zajímat

Nejnovější

4 komentářů

 1. Ota

  Čvc 16, 2010 v 10:12

  Děkuji za tyto přínosné iformace. Trochu jsem na tento popud náš web http://www.plysove-hracky-eshop.cz/ předělal. O 99% info jsme věděli, ale přesto stojí zato si to zopakovat.

  Odpovědět
 2. Maras

  Čvn 14, 2011 v 15:11

  A teď nebudou mít „optimalizátoři“ co žrát … :)

  Odpovědět
 3. Edgar

  Bře 5, 2015 v 22:48

  THANKS!!! very good

  Odpovědět
 4. word scrabble finder

  Srp 17, 2018 v 9:48

  Generally we always see that more game here mainly only focus in user interest but here in this
  game we can see that programmer not only focus in interest. But he also focus in the knowledge with interest. So that user not feel bored and he can also focus on his study .

  Odpovědět

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *